Άρθρο 50 – Ρύθμιση θεμάτων Οίκου Ναύτου

Για την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας περί παροχής προστασίας από τον Οίκο Ναύτου, ως μέλη οικογε¬νείας ναυτικού λογίζονται επιπροσθέτως και:
α. τα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άνεργα.
β. τα τέκνα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος και σπουδάζουν σε ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και εάν συνεχίζουν τις σπουδές τους για 2 έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέραν από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους.
Η παρεχόμενη από τον Οίκο Ναύτου προστασία λόγω σπουδών αφορά στη φοίτηση σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης.
2. Ως τέκνα για την παροχή προστασίας από τον Οίκο Ναύτου θεωρούνται και οι προγονοί.
3. Το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που παρέχεται σε όλους τους ναυτικούς, έγγαμους, άγαμους και διαζευγμένους, με ή χωρίς τέκνα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 228/ 1998 (Α΄176), όπως ισχύει κάθε φορά, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350,00).

 • Λαμβάνοντας υπόψη:

  -το εδάφιο γ) της παρ. 1, του άρθρου 11 «Εξαρτώμενα μέλη» του Ν. 4172/2013 (Αρ. ΦΕΚ 167 Α’ /23.07.2013),

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει:

  το «Άρθρο 50 – Ρύθμιση θεμάτων Οίκου Ναύτου» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:

  «Για την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας περί παροχής προστασίας από τον Οίκο Ναύτου, ως μέλη οικογενείας ναυτικού λογίζονται επιπροσθέτως και:
  α. τα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άνεργα.
  β. τα τέκνα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος και σπουδάζουν σε ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και εάν συνεχίζουν τις σπουδές τους για 2 έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέραν από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους.

  γ. τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
  -τέκνα,
  – αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων για τους οποίους έχουν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

  Η παρεχόμενη από τον Οίκο Ναύτου προστασία λόγω σπουδών αφορά στη φοίτηση σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης […]»

  Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη:

  – τις παρ. 1 και 2 του Άρθρου 5Α του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει…..» και «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους….»,

  – την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας,

  – τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α’/16.06.2011)7, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά»,

  οι τυχόν ιστοσελίδες/ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν από την ΡΑΛ και ΔΑΛ οφείλουν να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει η προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζόμενων και εξυπηρετούμενων με αναπηρία.