Άρθρο 13 – Πρακτικά Συνεδριάσεων

1. Για τις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.
2. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν και τα ονόματα αυτών.
3. Αν πρόκειται για συνεδρίαση της Ρ.Α.Λ. προς διατύπωση απλής γνώμης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επιμέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.
4. Το πρακτικό συντάσσεται από το μέλος ή υπάλληλο της Ρ.Α.Λ. που επιφορτίζεται με το καθήκον αυτό από τον Πρόεδρο και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.
5. Έναντι του εννόμου συμφέροντος ενδιαφερόμενου για πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων και των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από τη Ρ.Α.Λ., μπορεί να αντιταχθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας του περιεχομένου τους.

  • 6 Μαΐου 2016, 11:13 | Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

    Το σχέδιο των πρακτικών των συνεδριάσεων της ΡΑΛ θα πρέπει να συνυπογράφεται από το σύνολο των παρόντων μελών, καθώς επίσης στα πρακτικά θα πρέπει να καταγράφονται όλες οι επιμέρους γνώμες, ανεξαρτήτως του θέματος της συνεδρίασης.