Άρθρο 22 – Πόροι ΔΑΛ

1. Πόροι της ΔΑΛ είναι:
α) Ως τακτικός πόρος σε ετήσια βάση, ποσό που ορίζεται στο ένα έβδομο (1/7) του συνόλου των ποσών (εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων) που πράγματι εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο από Συμβάσεις Παραχώρησης σε Φορέα της Ιδιωτικής Οικονομίας, οι οποίες και κυρώνονται με τυπικό νόμο. Ο σχετικός πόρος ενεργοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και, σε κάθε περίπτωση, μετά από την έκδοση του οικείου κυρωτικού νόμου της ως άνω Σύμβασης.
β) οποιοδήποτε άλλο ποσό ή έσοδο ορίζεται από τον νόμο ως εισπραττόμενο από την ΔΑΛ ή οποιοδήποτε άλλο ποσό εισπράττει η ΔΑΛ δυνάμει οιασδήποτε συμβάσεως ή άλλων έννομων σχέσεων.
γ) έσοδα από τη διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της.
2. Ως έκτακτοι πόροι:
α) χρηματοδοτήσεις από προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλος πόρος που προέρχεται από διεθνείς οργανισμούς και ταμεία περιβαλλοντικής ενίσχυσης.
β) χορηγίες και δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ) χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
δ) έσοδα από ναυάγια, όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 2881/2001.
Η ΔΑΛ είναι δυνατόν να επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη Σ.Δ. ΔΑΛ.
3. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται και λειτουργεί ειδικός «Λογαριασμός ΔΑΛ» , στον οποίο κατατίθενται ή αποδίδονται κατά περίπτωση οι πόροι της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
4. Τα έσοδα του Λογαριασμού ΔΑΛ διατίθενται κατά προτεραιότητα για τη χρηματοδότηση του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της ΔΑΛ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης Σ.Δ. ΔΑΛ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης των εσόδων του Λογαριασμού ΔΑΛ.
6. Στις δαπάνες του Λογαριασμού ΔΑΛ ασκείται προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • 6 Μαΐου 2016, 11:55 | Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

  Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζονται οι πόροι της ΔΑΛ, η οποία υπενθυμίζεται ότι δεν έχει καμία ουσιαστική αρμοδιότητα. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το 1/7 των εισπράξεων του ελληνικού δημοσίου από τις συμβάσεις παραχώρησης σε φορέα της ιδιωτικής οικονομίας αποτελούν τους ετήσιους τακτικούς πόρους της ΔΑΛ. Δηλαδή αν υπολογιστεί μόνο η υπάρχουσα παραχώρηση των προβλητών του ΟΛΠ, που αποφέρει περί τα 30 εκατ. ευρώ ετησίως στο ελληνικό δημόσιο, το ετήσιο τακτικό έσοδο της ΔΑΛ ξεπερνά τα 4 εκατ. ευρώ, για να πληρώνει απλά μισθούς (αυξημένου ειδικού μισθολογίου όπως φαίνεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4β) και αποζημιώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου.
  Περαιτέρω στην παρ. 2 ορίζονται και άλλοι έκτακτοι πόροι, όπως π.χ. χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, καθώς η αφαίμαξη των 4 εκατ. από τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού δεν είναι αρκετή.
  Με την παρ. 3 συνίσταται ειδικός «Λογαριασμός ΔΑΛ» χωρίς να αναφέρεται η υπαγωγή του σε συγκεκριμένη οργανική μονάδα του Υπουργείου. Άραγε θα υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, με τις όποιες συνέπειες αναποτελεσματικότητας λόγω της υποστελέχωσής της, ή τελικά οι Υπουργοί Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της παρ. 5 θα αποφασίσουν κάτι άλλο, όπως την απευθείας υπαγωγή του ειδικού λογαριασμού της ΔΑΛ στην ίδια τη ΔΑΛ, με τι όποιες συνέπειες αδιαφάνειας.
  Επίσης απορίες εγείρει η πρόβλεψη της παρ.4 ότι τα έσοδα του Λογαριασμού ΔΑΛ διατίθενται κατά προτεραιότητα για τη χρηματοδότηση του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της ΔΑΛ, που όπως αναφέραμε είναι ανύπαρκτες. Δεν είναι δηλαδή σαφές που αλλού μπορεί να διατίθενται τα έσοδα του Λογαριασμού της ΔΑΛ.
  Στην παρ. 6 ορίζεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί προληπτικό έλεγχο στις δαπάνες του λογαριασμού της ΔΑΛ, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά σε κατασταλτικό έλεγχο.