Άρθρο 12 – Διεξαγωγή των Συνεδριάσεων

1. Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις μόνο για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ` εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα μέλη και συμφωνούν για τη συζήτηση τους.
2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία της.

  • 6 Μαΐου 2016, 11:50 | Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

    Στην παρ. 1 στο δεύτερο εδάφιο θα πρέπει να προβλέπεται «…αν είναι παρόντα όλα τα μέλη και ομόφωνα συμφωνούν για τη συζήτησή τους».