Άρθρο 23 – Διάρθρωση ΔΑΛ

1. Στη ΔΑΛ συνιστάται Γενική Διεύθυνση, της οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από μία Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει οπωσδήποτε Τμήματα Νομικής και Οικονομικής Τεκμηρίωσης, και μία Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, η οποία με τα αντίστοιχα τμήματα εξασφαλίζει την διοίκηση του προσωπικού και οικονομική διαχείριση των πόρων της ΔΑΛ. Για τη νομική υποστήριξη της ΔΑΛ συνιστάται Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, υπαγόμενο απευθείας στο Διοικητή αυτής.
2. Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών μονάδων της ΔΑΛ σε διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία, οι αρμοδιότητες αυτών, ο τρόπος πρόσληψης ή επιλογής και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, των διευθυντών και των προϊσταμένων των τμημάτων και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, η κατανομή αυτού σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα για τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΑΛ, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμη του Σ.Δ. ΔΑΛ.
3. Για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της ΔΑΛ συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού. Ειδικότερα:
(α) είκοσι πέντε (25) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και
(β) πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
Στη ΔΑΛ συνιστώνται επίσης τρεις (3) οργανικές θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.
Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβούν συνολικά τις πενήντα (50).
4. α. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με: α) διορισμό ή πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, β) με μετάταξη ή απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994. Η μετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου, οι δε μετατασσόμενοι και αποσπώμενοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα του αντίστοιχου διοριζόμενου ή προσλαμβανόμενου.
β. Επιτρέπεται η απόσπαση, η μετάταξη ή η μεταφορά προσωπικού, που υπηρετεί στον ΟΛΠ ΑΕ και στον ΟΛΘ ΑΕ στη ΔΑΛ ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη Σ.Δ. ΔΑΛ, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι μετατασσόμενοι, αποσπασμένοι ή μεταφερόμενοι υπάλληλοι δεσμεύουν υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΔΑΛ. Ελλείψει κενών οργανικών θέσεων, το μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο Προσωπικό τοποθετείται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς και καταργούνται με την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού αυτού από την Υπηρεσία. Το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται διατηρεί τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στο φορέα από όπου προέρχεται θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος.

 • 6 Μαΐου 2016, 11:19 | Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

  Σε μια αποκεντρωμένη, αυτοτελή και ανεξάρτητη οργανική μονάδα του Υπουργείου επί της οποίας ο Υπουργός δεν έχει καμία ουσιαστική αρμοδιότητα συστήνεται και μια Γενική Διεύθυνση, στην οποία υπάγονται μόνο 2 διευθύνσεις, πρόβλεψη απαράδεκτη από οργανωσιακής απόψεως. Υπενθυμίζεται ότι οι Γενικές Διευθύνσεις πρέπει κατ΄ελάχιστον να περιλαμβάνουν 3 διευθύνσεις. Επισημαίνεται δε ότι η μια διεύθυνση από τις δύο προβλεπόμενες έχει αμιγώς υποστηρικτικό ρόλο. Δηλαδή η μία διεύθυνση θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει απροσδιόριστο αντικείμενο, η άλλη θα την υποστηρίζει και τις δύο μαζί θα τις συντονίζει ο Γενικός Διευθυντής, τον οποίο με τη σειρά του θα εποπτεύει ο Διοικητής της ΔΑΛ και το τετραμελές Συμβούλιο της ΔΑΛ.
  Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι ο τρόπος πρόσληψης ή επιλογής του Γενικού Διευθυντή, των διευθυντών και των προϊσταμένων τμημάτων και γραφείων θα καθοριστούν με Προεδρικό Διάταγμα για τον κανονισμό λειτουργίας της ΔΑΛ. Η απορία μας είναι αν τελικά οι εν λόγω υπάλληλοι θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι και αν είναι γιατί πρέπει να αποφασιστεί διαφορετικός τρόπος πρόσληψής τους ή επιλογής τους από τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.
  Με την παρ. 3 συνιστώνται 30 θέσεις προσωπικού οι οποίες μπορούν να γίνουν και 50, για μια δημόσια αρχή χωρίς σκοπό και συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Επίσης συνιστώνται και 3 οργανικές θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής για να μπορούν να ασκούν και δικηγορία ελεύθερα.
  Με την παρ. 4 και συγκεκριμένα την υποπαράγραφο 4β επιτρέπεται η απόσπαση, μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ στη ΔΑΛ και μάλιστα αν δεν φτάνουν οι 50 οργανικές θέσεις οι πλεονάζοντες θα καταλάβουν προσωποπαγείς θέσεις, διατηρώντας το μισθό που λαμβάνουν σήμερα με τη μορφή προσωπικής διαφοράς, καθώς το ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου θα έριχνε τις αποδοχές του εν λόγω προσωπικού στο 1/3 των σημερινών του αποδοχών.
  Απορίες εγείρονται ως προς την απόσπαση, μετάταξη και μεταφορά προσωπικού από Ανώνυμες Εταιρείες στο ελληνικό δημόσιο.
  Η απόσπαση δεν είναι κατανοητό πως θα επιτευχθεί και ποιόν ακριβώς θα εξυπηρετεί. Υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις απόσπασης η μισθολογική δαπάνη βαρύνει τον φορέα προέλευσης, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αποσπασμένοι του ΟΛΠ θα πληρώνονται από τον ΟΛΠ, ο οποίος θα περάσει στα χέρια της COSCO, δηλαδή ο υπάλληλος της COSCO θα υπηρετεί στη Δημόσια Αρχή Λιμένα και θα ασκεί δημόσια εξουσία. Αλλά ακόμη και αν οι απολαβές τους βαρύνουν το φορέα υποδοχής, ποιος υπάλληλος άραγε θα ασκήσει αμερόληπτα τα καθήκοντα του, όταν γνωρίζει ότι η απόσπασή του θα έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και στη συνέχεια θα επιστρέψει στον ΟΛΠ και συγκεκριμένα στην COSCO.
  Όσον αφορά το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα προέλευσης επισημαίνεται ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις υπαλλήλων έχει συνυπολογιστεί και ο χρόνος προϋπηρεσίας εν γένει στον ιδιωτικό τομέα, προνόμιο το οποίο δεν αναγνωρίζεται στους υπολοίπους δημοσίους υπαλλήλους.
  Η δε πρόβλεψη ότι η συγκεκριμένη διάταξη διατηρείται σε ισχύ μόνο για ένα έτος, εγείρει προβληματισμούς όσον αφορά στην ίση αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων στον ΟΛΠ και στον ΟΛΘ. Οι οποίοι επισημαίνεται ότι είναι πολύ περισσότεροι των 30 ή 50 οργανικών θέσεων, που προβλέπονται. Συγκεκριμένα στον ΟΛΠ σήμερα απασχολούνται περί τα 1.200 άτομα, οπότε αυτοί που θα καταφέρουν να μεταταγούν ή μεταφερθούν θα είναι λίγοι και εκλεκτοί.
  Εντύπωση δε προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για απόσπαση, μεταφορά ή μετάταξη.