Άρθρο 39 – Θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Δαπάνες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που πραγματοποιήθηκαν από το 2001 μέχρι και το έτος 2009 μέσω της Παγίας Προκαταβολής του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κατά το διάστημα υπαγωγής του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σε αυτό, εντός των εγγεγραμμένων πιστώσεων, και οι οποίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις, παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών, θεωρούνται κανονικές και αποκαθίστανται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα του Γενικού Διαχειριστή του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής υποχρεωτικά εντός του τρέχοντος ή του επόμενου οικονομικού έτους.
2. Δικαιολογητικά δαπανών ετών 2001-2009,2012,2013,2014 και 2015 σε βάρος της Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία υποβάλλονται εντός του έτους δημιουργίας τους προς εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143) και δεν ενταλματοποιούνται εντός του έτους αυτού, υποβάλλονται κατά προτεραιότητα προς εκκαθάριση εντός τρέχοντος έτους, βαρύνουν την κατηγορία 9.000 «Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» του ειδικού φορέα προϋπολογισμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενταλματοποιούνται μέχρι την 31-12-2016.
3. Η έκδοση χρηματικού εντάλματος προς αποκατάσταση της Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής για την εκκαθάριση δαπανών ετών 2001-2009,2012,2013,2014 και 2015 σε βάρος αυτής είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση και σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της ημερομηνίας πραγματοποίησης των δαπανών αυτών, εφόσον ισχύουν τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
4. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν.3922/2011 (Α’ 35), όπως ισχύει, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Στην ανωτέρω Παγία Προκαταβολή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες του Ειδικού Φορέα της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»
5. Συμπληρωματικές δαπάνες μετακινήσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που πραγματοποιήθηκαν έως 31-12-2011 και δεν ενταλματοποιήθηκαν, δύνανται κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 140 παρ. 3 του ν. 4270/2014, να πληρωθούν έως τις 31/12/2016 εφόσον δεν υπερβαίνουν τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οδοιπορικών εξόδων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ προηγουμένων ετών.
6. Το άρθρο 58 του ν. 4150/2013 (A’ 102} αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δαπάνες αποζημιώσεων των μελών των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων που πραγματοποιήθηκαν από 01.12.2008 έως την 31.12.2013 , οι δαπάνες Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων Ναυτικών Εργατών Θαλάσσης από 01.01.2010 έως την 31.12.2013 καθώς και οι δαπάνες Επιτροπής Σχεδιασμού και Ασφάλειας Λιμένων (ΓΓΛΛΠ) (ΕΣΑΛ) και Επιτροπής Ελέγχου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (ΕΕΕΕΠ) έτους 2009, οι οποίες δεν ενταλματοποιήθηκαν, δύνανται κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 140 παρ. 3 του ν. 4270/2014, να πληρωθούν εντός του τρέχοντος ή του επόμενου οικονομικού έτους, εφόσον πραγματοποιήθηκαν εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του αρμόδιου φορέα των αντίστοιχων οικονομικών ετών».
7. Στο άρθρο 11 του ν.3922/2011 (Α’ 35) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:
«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύφος των πιστώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την αποζημίωση των διδασκόντων στις Παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στα Σχολεία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.»
8. Για τα έξοδα συντήρησης – διατροφής των αστυνομικών σκύλων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου που εκδίδεται για πρώτη φορά μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προσδίδεται αναδρομική ισχύς από 1η Νοεμβρίου του έτους 2014.