Άρθρο 28 – Δυνατότητα τοποθέτησης ανώτερων Αξιωματικών στο γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

H παράγραφος 1 του άρθρου 49 του π.δ. 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου” (Α΄170), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Στο Γραφείο Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος σύμφωνα με εντολές του Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλει προτάσεις προς διασύνδεση δράσεων των Υπηρεσιών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. με δράσεις των λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και προτάσεις επί οποιουδήποτε άλλου θέματος του ανατεθεί από τον Αρχηγό Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.”