Άρθρο 48 – Ανανέωση Συμβάσεων μίσθωσης/ ναύλωσης πλωτών μέσων

1. Το άρθρο 11 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α` 182), η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 4366/2016 “Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α’ 182) και β) της από 30.12.2015Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Αμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’ 184) και άλλες διατάξεις” (Α 18) αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Η ισχύς συμβάσεων μίσθωσης / ναύλωσης πλωτών μέσων, ορισμένου χρόνου, οι οποίες ανατέθηκαν και εκτελούνται σύμφωνα με την από 22 Αυγούστου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών» (Α` 101), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4350/2015 (Α` 161) παρατείνονται με την υπογραφή σύμβασης ανανέωσης αυτοδικαίως κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων και χωρίς καμία άλλη διαδικασία και διατύπωση από 1-1-2016 μέχρι την 30-4-2016.
2. Μετά την 1.1.2016 οι συμβάσεις αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Οι δαπάνες συμβάσεων μίσθωσης / ναύλωσης πλωτών μέσων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου που αφορούν σε μισθώσεις / ναυλώσεις πλωτών μέσων του παρόντος άρθρου καταβάλλονται νόμιμα και κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, εφόσον προσκομιστούν τα εξής παραστατικά:
α)βεβαίωση του αρμόδιου για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης Λιμεναρχείου
β) Παραστατικό Τιμολόγιο του Αναδόχου
γ) Παραστατικά Πληρωμής για κάθε είδους τέλη και έξοδα που συνδέονται με την παραμονή του πλοίου στον λιμένα παραμονής του, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα Λιμενικά Τέλη και τέλη επιβατών, τέλη ελλιμενισμού, προσορμίσεων, παροχή νερού, αποκομιδή καταλοίπων , λυμάτων και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν τους λιμένες
δ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του Αναδόχου. “

 • 6 Μαΐου 2016, 12:14 | ANEK A.E.

  κύριοι,
  Αναφερόμαστε στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο
  “Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις”
  και συγκεκριμένα στο ΜΕΡΟΣ Η’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 48 – Ανανέωση Συμβάσεων μίσθωσης / ναύλωσης πλωτών μέσων

  Ως γνωρίζεται τα πλοία τα οποία έχουν ναυλωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο κατ΄ εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων που μνημονεύονται στο εν λόγω άρθρο εξακολουθούν και σήμερα, 6/5/2016, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις εντολές των αρμόδιων οργάνων της Ελληνικής Πολιτείας. Ο περιορισμός στο υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου της χρονικής περιόδου ανανέωσης των εν λόγω συμβάσεων για την χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 30-4-2016 αφήνει ακατανόητα εκτός ρύθμισης το τρέχων χρονικό διάστημα.

  Προτείνουμε την διεύρυνση του χρόνου που θα καλύψει η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση ώστε να καλυφθεί χρονικά κατ’ ελάχιστο ο μήνας Μάιος του 2016 που διανύουμε και να αποφευχθούν μελλοντικές εμπλοκές στην οικονομική τακτοποίηση των οφειλομένων προς τις αναδόχους εταιρείες.

  Άλλως, το Υπουργείο σας οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα τις προθέσεις του προς τις Αναδόχους που σήμερα συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα αιτήματα που λαμβάνουν από τα αρμόδια όργανα τις Ελληνικής Πολιτείας, έχοντας υπ΄ όψιν το τροποποιούμενο δια του υπό διαβούλευση σχεδίου άρθρο 11 της από 24.12.2015 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία αναφερόταν σε αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων έως 31-12-2016.

  Επίσης, προτείνουμε όσον αφορά τα απαιτούμενα παραστατικά για την καταβολή της σχετικής δαπάνης της ναύλωσης των πλωτών μέσων την αντικατάσταση της “βεβαίωσης του αρμόδιου για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης Λιμεναρχείου” με “βεβαίωση των αρμόδιων Λιμεναρχείων των λιμένων προσέγγισης του πλοίου περί της εκτέλεσης δρομολογίου”

  Επίσης, προτείνουμε την εισαγωγή της δυνατότητας αντικατάστασης εκάστου πλοίου με πλοίο ίδιας πλοιοκτησίας.