Άρθρο 30 – Καθορισμός των ειδικοτήτων των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικών ειδικής κατηγορίας και πρόβλεψης αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με την ιεραρχική εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές και τις αποστρατείες των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού και στους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικούς ειδικής κατηγορίας

Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας, φέρουν τις ειδικότητες του οδοντιάτρου και του ψυχολόγου. Οι διατάξεις σχετικά με την ιεραρχική εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές και τις αποστρατείες των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, εφαρμόζονται αναλόγως και στους Αξιωματικούς ΛΣ..-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικούς ειδικής κατηγορίας. Για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικούς ειδικής κατηγορίας, τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, αναφέρονται Αξιωματικοί ΛΣ..-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί (Οδοντίατροι), ή Υγειονομικοί (Ψυχολόγοι), νοούνται εφεξής οι Αξιωματικοί ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας με ειδικότητα Οδοντιάτρου ή Ψυχολόγου.