Άρθρο 57 – Παραμονή στην Ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Στο άρθρο 45 του Νόμου 3079/2002 (Α΄311) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
“6. Οι Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, οι οποίοι συμπληρώνουν τριάντα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας μέχρι την 31-12-2016 και διανύουν τον καταληκτικό βαθμό της εξέλιξής τους και έχουν εγγραφεί στον πίνακα των “ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους” σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, δύνανται να αιτηθούν την παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία μέχρι δύο έτη, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση πριν τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μετά την προαγωγή τους εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό και πριν την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους, ανακαλείται το το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους, εφόσον παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία. Οι Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ οι οποίοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία με τη διαδικασία του παρόντος, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της αιτηθείσας παραμονής τους, αφού ληφθεί υπόψιν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων η τελευταία κρίση τους, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.”

 • 6 Μαΐου 2016, 07:33 | ΛΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Καθαρά φωτογραφική διάταξη. Το παλιό πρέπει να φύγει και να παραδώσει τη θέση του στο καινούργιο. Αν περάσει το άρθρο αυτό, στοχευμένα, καταλύεται η ιεραρχία στο Λιμενικό Σώμα.

 • 4 Μαΐου 2016, 20:59 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ

  Το συγκεκριμένο άρθρο ισοπεδώνει την ιεραρχία στο ΛΣ, δεν είναι αντικειμενικό και σαφώς ευνοεί τους Αξιωματικούς προερχομένους από Υπαξιωματικούς. Αν το άρθρο γίνει δεκτό διαταράσσεται η ιεραρχία στο Σώμα. Πρέπει να κατανοηθεί ότι υπάρχουν διακριτές διαφορές μεταξύ Αξιωματικών , Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων αλλιώς δεν θα υπάρχει χρηστή διοίκηση. Όσοι έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας πρέπει να εξέρχονται από το ΛΣ όπως συνέβαινε και παλαιότερα. Η παραμονή τους με ημίμετρα δεν βοηθάει. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι βαθμοί που φέρονται από ανώτερους αξιωματικούς προερχόμενους από υπαξιωματικούς δεν αναλογούν στα ακαδημαϊκά προσόντα τους.

 • 3 Μαΐου 2016, 16:36 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

  Λόγω των αναγκών του ΛΣ σε περιοχές αιχμής όπου χρειάζονται πεπειραμένοι Αξιωματικοί, όσοι εξ αυτών παραμείνουν κατ’ ιδίαν βουλήση στην Υπηρεσία θα πρέπει να υπηρετούν ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ώστε να μεταδίδουν τις γνώσεις τους αναλόγως.

  Άρθρο 57 – Παραμονή στην Ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

  Στο άρθρο 45 του Νόμου 3079/2002 (Α΄311) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
  “6. Οι Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, οι οποίοι συμπληρώνουν τριάντα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας μέχρι την 31-12-2016 και διανύουν τον καταληκτικό βαθμό της εξέλιξής τους και έχουν εγγραφεί στον πίνακα των “ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους” σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, δύνανται να αιτηθούν την παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ, μέχρι δύο έτη, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση πριν τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μετά την προαγωγή τους εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό και πριν την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους, ανακαλείται το το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους, εφόσον παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία. Οι Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ οι οποίοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία με τη διαδικασία του παρόντος, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της αιτηθείσας παραμονής τους, αφού ληφθεί υπόψιν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων η τελευταία κρίση τους, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.”

 • 29 Απριλίου 2016, 09:31 | ΣΥΒΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ακυρώνει την ισχύουσα και εφαρμοστέα περί ιεραρχίας και προαγωγών νομοθεσία.
  Αποτελεί διάταξη ικανοποίησης συγκεκριμένων στελεχών.
  Εξομοιώνει ανεπίτρεπτα και αναιτιολόγητα εξέλιξη αξ/κών εκ ΣΝΔ και εκ ΔΥΛΣ.