Άρθρο 24 – Ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου ΔΑΛ Πειραιά

1. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Δ.Α.Λ. εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.
2. Συνιστάται Περιφερειακό Γραφείο ΔΑΛ Πειραιά (ΔΑΛ-Π) με έδρα στο Δήμο Πειραιά. Με απόφαση του Σ.Δ. επικεφαλής της ΔΑΛ-Π ορίζεται μέλος ή υπάλληλος της ΔΑΛ.
3. Η ΔΑΛ-Π αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, τα καθήκοντα και το κόστος συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου 2881/2001 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ‘Α 16/2001) αναφορικά με τον Λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 της Σύμβασης Παραχώρησης και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4. Στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, η ΔΑΛ-Π ασκεί όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και ευχέρειες, που περιέρχονται ειδικά στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει του νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.), εφόσον αυτή δεν απονέμεται με άλλη διάταξη νόμου ή απόφαση του Υπουργού αυτού σε άλλον φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παρόντος, δύναται να εξειδικεύονται κατά περιεχόμενο οι ως άνω αρμοδιότητες. Η παράλειψη έκδοσης της απόφασης αυτής δεν κωλύει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
5. Περαιτέρω, η ΔΑΛ-Π:
α) εισηγείται στο Διοικητή της ΔΑΛ τις απαραίτητες συστάσεις και υποδείξεις για τα κατάλληλα να ληφθούν μέτρα σχετικά με κάθε θέμα του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου, που αφορά στο Λιμένα Πειραιά.
β) εισηγείται στο Σ.Δ. της ΔΑΛ τη διατύπωση γνώμης προς τη ΡΑΛ και τη ΓΓΛΛΠΝΕ, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήματος, για οποιοδήποτε από τα θέματα του άρθρου 21 του παρόντος που αφορά στο Λιμένα Πειραιά.
γ) εκπροσωπεί το Λιμένα Πειραιά σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, συνεργάζεται και ανταλλάσσει απόψεις με αντίστοιχες Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
δ) γνωστοποιεί αμελλητί στο ΤΑΙΠΕΔ κάθε στοιχείο, το οποίο σχετίζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου στον ΟΛΠ ΑΕ
ε) συνεργάζεται με κάθε αρμόδια Αρχή του Ελληνικού Δημοσίου για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται και άλλα Περιφερειακά Γραφεία της Δ.Α.Λ. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας, η έδρα, η κατά τόπον αρμοδιότητα, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες κάθε Περιφερειακού Γραφείου. Στα Περιφερειακά Γραφεία προΐστανται μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ή υπάλληλοι της Δ.Α.Λ., που ορίζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • 6 Μαΐου 2016, 11:41 | Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

  Με το άρθρο 24 συνίσταται η ΔΑΛΠ ενώ σκανδαλώδες είναι το ότι ο επικεφαλής της δεν επιλέγεται με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά ορίζεται από το Συμβούλιο Διοίκησης της ΔΑΛ.
  Με την παράγραφο 2 η ΔΑΠΛ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη αναφορικά με το Λιμένα Πειραιά. Δηλαδή η κεντρική ΔΑΛ δεν θα έχει καμία σχετική αρμοδιότητα επί του λιμένα του Πειραιά.
  Με την παρ. 4 επαναλαμβάνεται ανεπιτυχώς η προσπάθεια να ορισθούν αρμοδιότητες για τη ΔΑΛΠ, καθώς και πάλι αναφέρεται ότι κάθε αρμοδιότητα που θα απομείνει στο ελληνικό δημόσιο ύστερα από τη Σύμβαση Παραχώρησης του ΟΛΠ θα ασκείται από τη ΔΑΛΠ, χωρίς να προσδιορίζονται συγκεκριμένα οι εν λόγω αρμοδιότητες. Η σύσταση δεν ανεξάρτητης δημόσιας αρχής, αλλά και οποιασδήποτε κρατικής οργανικής μονάδας χωρίς ρητή αναφορά σε συγκεκριμένες αρμοδιότητες είναι απαράδεκτη από διοικητικής, νομικής και οικονομικής απόψεως.
  Με την παρ. 6 προβλέπεται η περαιτέρω σύσταση περιφερειακών γραφείων της ΔΑΛ με επικεφαλής προϊσταμένους, που και πάλι δεν θα επιλέγονται βάσει κριτηρίων όπως οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά θα ορίζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • 5 Μαΐου 2016, 20:25 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΖΙΔΗΣ

  Προσθήκες:
  Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παρόντος, καθορίζεται το οργανόγραμμα της Δημόσιας Αρχής Λιμένα – Πειραιά κατ’ αναλογίαν με τα ισχύοντα για τη Δ.Α.Λ.

  στ) Συγκαλεί Συνέλευση Διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Δ.Α.Λ., εκπρόσωποι του οικείου Οργανισμού Λιμένα, των αντίστοιχων συνδικαλιστικών ενώσεων των εργαζομένων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (όμοροι δήμοι, περιφέρεια) και των τοπικών φορέων – χρηστών των υπηρεσιών του λιμανιού.