Άρθρο 32 – Τακτικές Κρίσεις Αρχιπλοιάρχων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2012 “Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.” (Α΄75), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“ Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις, οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνονται κατ` έτος, στις τακτικές κρίσεις ως ακολούθως:
α) Οι ανώτεροι και κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις.
β) Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πλην των Υποναυάρχων και Αντιναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους οποίους ισχύουν ειδικότερες διατάξεις.”
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 “Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής” (Α΄139), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
“Οι διατάξεις του άρθρου 47 εφαρμόζονται και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγούμενου εδαφίου.”
3. H περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του νόμου 3079/2002 (Α΄311), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“ γ) Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται οι Αρχιπλοίαρχοι και οι Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι δεν διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους, καθώς και οι Πλωτάρχες και οι Σημαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με καταληκτικούς βαθμούς εκείνους του Αντιπλοιάρχου και Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αντίστοιχα. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγουμένου εδαφίου, κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους οι οποίοι δεν συμπληρώνουν τριακονταπενταετία, εκτός εάν αιτηθούν να υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.”