Άρθρο 22 – Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ο νόμος 1361/83 (Α΄ 66) και το άρθρο 17 του 4015/11 (Α΄ 210).