Άρθρο 19 – Ενώσεις Αγορών Παραγωγών

1. Για την ίδρυση ενώσεων αγορών παραγωγών (ΕΑΠ) που διακινούν τα προϊόντα τους σε αγορές παραγωγών απαιτούνται πέντε (5) τουλάχιστον παραγωγοί βιολογικής ή συμβατικής γεωργίας.
2. Οι ενώσεις αγορών παραγωγών που διακινούν τα προϊόντα τους σε αγορές παραγωγών έχουν περιφέρεια τα όρια μιας περιφερειακής ενότητας. Κάθε παραγωγός μπορεί να είναι μέλος μόνο σε μία ένωση παραγωγών αγορών παραγωγών βιολογικής ή συμβατικής γεωργίας.
3. Οι ενώσεις αγορών παραγωγών των περιφερειακών ενοτήτων μπορεί να συστήσουν μια ομοσπονδία συλλόγων βιολογικής και μία συμβατικής γεωργίας με περιφέρεια τα όρια της οικείας Περιφέρειας.
Για τη σύσταση ομοσπονδίας ενώσεων αγορών παραγωγών (ΟΕΑΠ) απαιτείται η σύμπραξη τουλάχιστον του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των ενώσεων αγορών παραγωγών της ίδιας Περιφέρειας. Κάθε ένωση αγορών παραγωγών έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μόνο της ομοσπονδίας στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα της.
4. Οι ομοσπονδίες ενώσεων αγορών παραγωγών μπορεί να συστήσουν μία Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγορών Παραγωγών (ΣΕΑΠ) αγορών παραγωγών βιολογικής και μια συνομοσπονδία συμβατικής γεωργίας. Για τη σύσταση συνομοσπονδίας ενώσεων αγορών παραγωγών απαιτείται η σύμπραξη τουλάχιστον του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των ομοσπονδιών βιολογικής ή συμβατικής γεωργίας.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 78 και επόμενα του Α.Κ. εφαρμόζονται, εφόσον δεν αντίκεινται στο άρθρο αυτό.
6. Για θέματα που αφορούν της ΕΑΠ και δεν ρυθμίζονται ειδικά με το άρθρο αυτό ή τα καταστατικά τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου
7. Για την συμμετοχή των αγροτών παραγωγών σε αγορές παραγωγών είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή τους σε ΕΑΠ.