Άρθρο 15 – Ένωση Νέων Αγροτών

1. Για τη σύσταση Ενώσεων Νέων Αγροτών απαιτείται η σύμπραξη δέκα τουλάχιστον αγροτισσών και αγροτών ηλικίας μέχρι σαράντα δύο (42) ετών. Η περιφέρεια της ΕΝΑ ορίζεται στο καταστατικό και περιλαμβάνει τα όρια μιας περιφερειακής ενότητας.
2.Για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) απαιτείται η σύμπραξη δεκαπέντε (15) Ενώσεων Νέων Αγροτών από επτά τουλάχιστον περιφερειακές ενότητες
Οι σκοποί των Ενώσεων Νέων Αγροτών και της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών ορίζονται στα καταστατικά τους.
4. Οι Ενώσεις Νέων Αγροτών και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών δεν υποκαθιστούν τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών και τα μέλη τους μπορούν να είναι μέλη και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
5. Για θέματα που αφορούν τις Ενώσεις Νέων Αγροτών και την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών και δεν ρυθμίζονται ειδικά με το άρθρο αυτό ή τα καταστατικά τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

  • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 16:01 | Παλαιιολόγος Αντώνης

    Στο άρθρο 15 και στην παράγραφο 2, το ορθότερο θα ήταν :

    Για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών ( ΠΕΝΑ ) απαιτείται η σύμπραξη δεκαπέντε(15) Ενώσεων Νέων Αγροτών από επτά τουλάχιστον περιφέρειες.