Άρθρο 8 – Όργανα των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ, ΕΑΠ, ΟΕΑΠ και ΣΕΑΠ

Όργανα διοίκησης των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ, ΕΑΠ, ΟΕΑΠ και ΣΕΑΠ είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση των μελών.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.