Άρθρο 2 – Σκοπός και δραστηριότητες

1. Σκοπός των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ και ΠΕΝΑ, είναι η προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους που ασχολούνται επαγγελματικά με την αγροτική παραγωγή.
2. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού αναπτύσσουν, μέσα στα όρια της έδρας τους, τις προβλεπόμενες από το καταστατικό τους δραστηριότητες και ιδιαίτερα:
α) Μελετούν τα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελματικά προβλήματα των αγροτών και προωθούν λύσεις για την αντιμετώπισή τους.
β) Προτείνουν τη λήψη μέτρων, που συμβάλλουν στην βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των αγροτών.
γ) Συνεργάζονται με τις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και ιδιαίτερα με τις αρμόδιες υπηρεσίες σχεδιασμού και εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας.
δ) Προωθούν την οργανωμένη επαγγελματική εκπαίδευση.
ε) Επιδιώκουν και παροτρύνουν την συμμετοχή των αγροτών σε συλλογικές δραστηριότητες.
στ) Επιδιώκουν τις διεθνείς επαφές με αγρότες από άλλες χώρες.
ζ) Προωθούν την ισότητα των ευκαιριών και την άρση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων στον αγροτικό χώρο.
η) Συνεργάζονται για την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης των νέων και των γυναικών στη γεωργία.
3. Οι ΚΑΣ απευθύνονται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τις επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών τους και αναφέρουν στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της νομοθεσίας που αφορούν τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους.
4. Οι ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ και ΠΕΝΑ δεν μπορούν να ασκούν παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη συμμετοχή τους σε άλλα νομικά πρόσωπα του εμπορικού ή συνεταιριστικού νόμου. Μπορούν να συμμετέχουν σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που εξυπηρετούν την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους.

  • Επί του άρθρου 1:
    Συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών και αγροτισσών που μπορούν να συνιστώνται και να λειτουργούν στον αγροτικό χώρο αποτελούν οι Κλαδικοί Αγροτικοί Σύλλογοι (ΚΑΣ), οι Κλαδικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων (ΚΟΑΣ), οι Κλαδικές Εθνικές Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων (ΚΕΣΑΣ), οι Ενώσεις Νέων Αγροτών (ΕΝΑ) και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ).

    Να προστεθεί:
    – Καθώς και Σωματεία και Σύνδεσμοι, όλα τα Μέλη των οποίων είναι αγρότες, βάσει του άρθρου 4 του παρόντος.

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ