Άρθρο 17 – Τηρούμενα Βιβλία

1. Οι ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ και ΕΑΠ τηρούν υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, αριθμημένα και θεωρημένα από το γραμματέα του Ειρηνοδικείου της έδρας τους:
α) Μητρώο μελών.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των γενικών συνελεύσεων των μελών.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της ελεγκτικής επιτροπής.
ε) Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών.
στ) Βιβλίο περιουσίας.
2. Τα μέλη των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ και ΕΑΠ έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν αποσπάσματα των παραπάνω βιβλίων για θέματα που τους αφορούν.