Άρθρο 7 – Καταστατικό

1. Το καταστατικό ορίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία όλα τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στη δράση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, στο σχηματισμό της συλλογικής βούλησης και στη χάραξη της συνδικαλιστικής πολιτικής.
2. Στο καταστατικό μεταξύ άλλων ορίζονται:
α) Ρυθμίσεις που κατοχυρώνουν την ελεύθερη συμμετοχή όλων των αγροτών και αγροτισσών που κατοικούν ή έχουν την αγροτική τους εκμετάλλευση στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας της οργάνωσης.
β) Η έδρα και τα εδαφικά όρια της οργάνωσης.
γ) Οι όροι διάλυσης της οργάνωσης.
δ) Οι όροι τροποποίησης του καταστατικού.
ε) Οι όροι αποχώρησης και αποβολής μελών της οργάνωσης.
στ) Ο αριθμός των μελών και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής.
ζ) Ο τρόπος δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της οργάνωσης.
η) Ο αριθμός των μελών των οργάνων διοίκησης, η διαδικασία εκλογής, η συγκρότηση και η λειτουργία της εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών με τις οποίες αναδεικνύονται τα όργανα διοίκησης.
θ) Οι όροι και η διαδικασία παύσης των μελών των οργάνων διοίκησης και των αντιπρόσωπων.