Άρθρο 20 – Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4061/2012 9( Α΄66) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή (Επιτροπή δημοπρασίας) με αντικείμενο τη διενέργεια της δημοπρασίας της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 4, που αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α) Έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού των Διευθύνσεων Οικονομικής Διαχείρισης ή Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του υπάλληλο των ίδιων Διευθύνσεων.
β) Έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης ή Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών με αναπληρωτή του υπάλληλο των ίδιων Διευθύνσεων.
γ) Έναν υπάλληλο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό του κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
δ) Έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας με τον αναπληρωτή του.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου με τον αναπληρωτή του.».
2. Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει.
3. Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει.
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4061/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Επιβάλλει, με απόφαση της, πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης ίσο με το διπλάσιο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, μη συνυπολογιζόμενης της αξίας των κτισμάτων ή άλλων μόνιμων κατασκευών, που τυχόν, ανεγέρθησαν σε αυτό από τον αυθαίρετο κάτοχο.»

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 11:47 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ

  Aφορά γενικότερα τις διατάξεις του ν/4061/2012 προτείνω τα παρακάτω:
  • Προκειμένου να συντομευθούν οι διαδικασίες έκδοσης απόφασης Περιφερειάρχη για την μεταβίβαση στον οικείο Δήμο δρόμων διανομών – αναδασμών, να καταργηθεί από το άρθρο 22 παράγραφος 8 περίπτωση (α) ο όρος «εφόσον σήμερα υφίστανται » .
  .Να προβλεφθεί η μεταβίβαση ρεμάτων που απεικονίζονται στα κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία των διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών καθώς και κυρωμένων αναδασμών ώστε να περιέρχονται κατά κυριότητα στους οικείους Δήμους με Διαπιστωτική πράξη του οικείου Περιφερειάρχη.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2017, 10:44 | ΑΓΕΛΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΡΑΒΑΛΟΥ

  Επειδή κάποιοι αυθαίρετοι κάτοχοι έχουν δημιουργήσει συστηματικές φυτείες (δένδρων , αμπέλων κ.λ.π) στις κατεχόμενες εκτάσεις προτείνεται να προστεθεί στην παράγραφο 4 του παρόντος ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε η αξία αυτών.

  Οσον αφορά γενικότερα τις διατάξεις του ν/4061/2012 προτείνουμε τα παρακάτω:
  • Να διευκρινισθεί ότι στον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας για την εξαγορά ακινήτων (άρθρο 23 παρ. 5) δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία των επικειμένων (κτισμάτων δένδρων κ.λ.π.) που πραγματοποιήθηκαν από αυθαίρετο κάτοχο.
  • Να προβλεφθεί στο άρθρο 14 προθεσμία έκδοσης απόφασης από την Επιτροπή Θεμάτων Γης π.χ. τρείς μήνες από την ημέρα της συζήτησης με δυνατότητα να παραταθεί άλλους τρεις μήνες με απόφαση Περιφερειάρχη
  • Προκειμένου να συντομευθούν οι διαδικασίες έκδοσης απόφασης Περιφερειάρχη για την μεταβίβαση στον οικείο Δήμο δρόμων διανομών – αναδασμών, να καταργηθεί από το άρθρο 22 παράγραφος 8 περίπτωση α ο όρος «εφόσον σήμερα υφίστανται » .
  • Να διευκρινισθεί αν οι διατάξεις του Ν/3127/2003 άρθρο 4 «..Σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου εφόσον….» έχουν εφαρμογή στα ακίνητα του Ν/4061/2012 διότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αριθ. 529/2005 γνωμοδότησης του Ε΄τμ. ΝΣΚ και αποφάσεων του ( Γ΄ Πολιτικού τμήματος ) Αρείου Πάγου όπως π.χ. της αριθ. 2166/2014.
  • Να διευκρινισθεί αν ισχύει το άρθρο 24 για την ακίνητη περιουσία που απέκτησαν οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί ακτημόνων κτηνοτρόφων βάσει του άρθρου 4 του Κώδικα Αποκαταστάσεως Κτηνοτρόφων.
  • Επειδή σε ορισμένες περιοχές μετά την ένταξη στο σχέδιο και την κύρωση της πράξης εφαρμογής δεν ελήφθησαν υπόψη τα ακίνητα του ΥΠΑΑΤ έχουν δημιουργηθεί ιδιοκτησιακά προβλήματα.
  Ειδικότερα με «νέα οικόπεδα » που δημιουργήθηκαν εντός των ακινήτων του ΥΠΑΑΤ και τα οποία με την πράξη εφαρμογής δίνονται σε ιδιοκτήτες που οι αρχική τους ιδιοκτησία ήταν σε άλλη θέση. Προτείνεται να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του προβλήματος ίσως με την πρόβλεψη διάταξης στο άρθρο 22.