Άρθρο 13 – Αντιπροσώπευση σε θεσμοθετημένα όργανα

1. Οι ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ και ΠΕΝΑ δύνανται, με εκπροσώπους τους, να συμμετέχουν σε επιτροπές Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού για θέματα που αφορούν τα οικονομικά κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους.
2. Προϋπόθεση της συμμετοχής των σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας, όργανα διοίκησης νομικού προσώπου και γενικά σε κάθε μορφής δραστηριότητες, που συνεπάγονται είτε άμεσα είτε έμμεσα την άσκηση δημόσιας εξουσίας, είναι να έχουν καταστατικά, να λειτουργούν και να εκλέγουν τα όργανα διοίκησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού τους.
3. ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ και ΕΝΑ η οποίοι αμφισβητούν ότι άλλοι ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ και ΕΝΑ αντίστοιχα, νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών μιας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας ή της χώρας, για το λόγο ότι ή δεν έχουν ικανό αριθμό μελών, ή δεν έχουν επαρκή παρουσία και δράση στην Περιφερειακή Ενότητα ή στην Περιφέρεια, ή στη χώρα, μπορούν με αίτησή τους στο κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο να ζητήσουν να αναγνωρισθεί ότι η οργάνωση αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπεί τους αγρότες σε όργανα διαλόγου και συνεργασίας ή διοίκησης νομικού προσώπου. Το δικαστήριο εκδικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επομ. Κ. Πολ. Δικον. και η απόφαση που εκδίδεται υπόκειται σε έφεση.
4. Οι ΚΕΣΑΣ εκπροσωπούν τους αγρότες στις αντίστοιχες διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις και συνεργάζονται με την αντίστοιχη ΣΑΣΕ των αγροτικών συνεταιρισμών.
5. Όπου διατάξεις νόμων ή διατάξεις καταστατικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ελέγχονται και εποπτεύονται από το κράτος, προβλέπουν τη συμμετοχή αγροτών σε συλλογικά όργανα, οι αγρότες που συμμετέχουν υποδεικνύονται από τα διοικητικά συμβούλια των αντίστοιχων ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ και ΕΝΑ.