Άρθρο 14 – Πόροι – Οικονομικές ενισχύσεις

1. Πόροι των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ είναι:
α) Οι συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων ορίζεται από το καταστατικό.
β) Οι εισφορές των μελών, εκούσιες ή επιβαλλόμενες με απόφαση των γενικών συνελεύσεων για συγκεκριμένους σκοπούς.
γ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία της συνδικαλιστικής οργάνωσης.
δ) Οι ενισχύσεις από αγροτικούς συνεταιρισμούς. Οι ενισχύσεις των αγροτικών συνεταιρισμών δίνονται με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης από τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως, σε ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ και ΕΑΠ που λειτουργούν στην περιφέρειά τους.
ε) Τα έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές και από γιορτές ή άλλες εκδηλώσεις.
2. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του αγροτικού χώρου γίνονται πάντοτε επώνυμα.
3. Απαγορεύεται να δέχονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του αγροτικού χώρου εισφορές και ενισχύσεις από πολιτικά κόμματα ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.
4. Οι συνδρομές των ΚΑΣ στις ομοσπονδίες και των ομοσπονδιών στις συνομοσπονδίες τους καθορίζονται με απόφαση των γενικών συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ανώτερης βαθμίδας.