Άρθρο 6 – Κλαδικές Εθνικές Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων

Οι ΚΟΑΣ μπορεί να συστήσουν σε εθνικό επίπεδο την αντίστοιχη ΚΕΣΑΣ.
Για τη σύσταση ΚΕΣΑΣ απαιτείται η σύμπραξη του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον των ΚΟΑΣ και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.