Άρθρο 21 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι αγροτικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ και ΕΑΠ που υφίστανται νόμιμα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οφείλουν μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευσή του παρόντος, να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στο νόμο αυτό και να ενεργήσουν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. ΚΕΣΑΣ που έχουν καταστατικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και ιδρυθούν μέσα σε δύο (2) χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να ενισχυθούν, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου δίνεται σε αναλογία με τις συνδρομές που έχουν πράγματι καταβληθεί από τα μέλη των ΚΕΣΑΣ
3. Οι ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ μπορεί να συσταθούν μετά από έξι (6) και δώδεκα (12) μήνες αντίστοιχα, από την δημοσίευση του παρόντος.
4. Η έγκριση ή η τροποποίηση των καταστατικών των ΚΑΣ, από τα αρμόδια δικαστήρια για διάστημα ενός (1) χρόνου και των ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ για διάστημα δύο (2) χρόνων από τη δημοσίευση του νόμου αυτού πραγματοποιείται ατελώς.