Άρθρο 3 – Ίδρυση Κλαδικών Αγροτικών Συλλόγων – Αλιευτικοί ΚΑΣ

1. Για την ίδρυση ΚΑΣ απαιτείται η σύμπραξη δέκα (10) τουλάχιστον αγροτών και αγροτισσών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επομ. του Αστικού Κώδικα. Οι ΚΑΣ έχουν κλαδικό αντικείμενο και διακρίνονται σε φυτικής, ζωικής, μελισσοκομικής και αλιευτικής παραγωγής. Οι αλιευτικής παραγωγής ιδρύονται ξεχωριστά ως ΚΑΣ παράκτιων αλιέων και ως ΚΑΣ μέσης αλιείας.
2. Ειδικά οι παράκτιοι αλιείς οι οποίοι κατέχουν άδεια για αλιεία μεγάλων πελαγικών ψαριών ή έχουν στην άδειά του σκάφους το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα, μπορούν να ιδρύουν ΚΑΣ σε εθνικό επίπεδο, για την ίδρυση του ΚΑΣ, απαιτείται η σύμπραξη τουλάχιστον του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των αλιέων που κατέχουν άδεια για μεγάλα πελαγικά ψάρια ή έχουν στην άδεια του σκάφους το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα. Οι ΚΑΣ της παρούσας παραγράφου δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ΚΟΑΣ, αλλά συμμετέχουν στην ΚΕΣΑΣ των παράκτιων αλιέων, με έναν εκπρόσωπο.
3. Οι αλιείς της παραγράφου 2 συμμετέχουν σε έναν μόνο ΚΑΣ, είτε στον ΚΑΣ της παρ. 1 είτε στον ΚΑΣ της παρ. 2.
4. Οι ΚΑΣ μέσης αλιείας, μπορούν να δημιουργούν ΚΕΣΑΣ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελείται τουλάχιστον από το 70% των αλιέων που έχουν επαγγελματική άδεια αλιείας με μηχανότρατας ή/και γρι γρι.

 • Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λάβαμε γνώση ( με καθυστέρηση ) του σχεδίου νόμου για τον αγροτικό συνδικαλισμό, το οποίο βρίσκεται σε ηλεκτρονική διαβούλευση.
  Για πρώτη φορά, ξεκάθαρα, πολύ ορθά και δίκαια, πρόθεση του Υπουργείου μας είναι να αυτονομηθεί συνδικαλιστικά η Μέση Αλιεία, η οποία συνιστά έναν αυθύπαρκτο παραγωγικό κλάδο πού παράγει τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό έργο. Ορθά, διότι θα εξαλειφθούν οι τριβές μεταξύ των επιμέρους εργαλείων, τα οποία δεν έχουν ομολογουμένως κοινά οικονομικά και επαγγελματικά σημεία και θα εξυγιανθεί τελικά ο χώρος της Αλιείας, ο οποίος έχει τελματώσει.
  Σταχυολογούμε λοιπόν τις θέσεις μας, οι οποίες βεβαίως ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από το σχέδιο νόμου :
  Δημιουργείται σε κάθε περιφερειακή ενότητα ( όπου αυτό είναι εφικτό ) ένα ΚΑΣ ( ή και περισσότερα ) Μέσης Αλιείας.
  Για την ίδρυση ΚΑΣ απαιτείται η σύμπραξη δέκα (10) τουλάχιστον αλιευτικών σκαφών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επομ. του Αστικού Κώδικα. Μέλη των ΚΑΣ είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών Μηχανότρατας ή Γριγρί ή εκπρόσωποι Ναυτικών εταιριών.
  Δίδεται η δυνατότητα στην Μέση Αλιεία να δημιουργήσει ΚΕΣΑΣ, δηλαδή Συνομοσπονδία, με Εθνική εμβέλεια, μέλη της οποίας είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που φέρουν άδεια Μηχανότρατας ή Γριγρί, ή εκπρόσωποι Ναυτικών εταιρειών από όλη την Ελληνική Επικράτεια. Λόγω της ανομοιόμορφης κατανομής των σκαφών της Μέσης αλιείας στον Ελλαδικό χώρο, με την ιδιάζουσα γεωγραφική μορφολογία, προτείνουμε να μην υπάρχει περιορισμός εκφραζόμενος ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού σκαφών Μηχανότρατας και Γριγρί, προκειμένου να συσταθεί η Συνομοσπονδία. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, ας προβλεφθεί το ποσοστό του 50%+1σκάφος.
  Σκοπός των ΚΑΣ της Μέσης αλιείας είναι η προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού αναπτύσσουν περιφερειακά και αυστηρά μέσα στα όρια της περιφερειακής ενότητας τους, τις προβλεπόμενες από το καταστατικό τους δραστηριότητες τοπικού ενδιαφέροντος, και προωθούν- εισάγουν θέματα ευρύτερου- γενικότερου ενδιαφέροντος στην ΚΕΣΑΣ, η οποία δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα πάντα με το καταστατικό της, συμμετέχει ως ισότιμο μέλος στο συμβούλιο αλιείας, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων και το σχεδιασμό της αλιευτικής πολιτικής.
  Μέλος του Δ.Σ. ενός ΚΑΣ επιτρέπεται να είναι μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΣΑΣ.

  Ο Πρόεδρος
  Της ΠΕΠΜΑ
  Ιωάννης Μπουντούκος

 • 12 Σεπτεμβρίου 2017, 11:59 | Γεώργιος Παπαδημητρίου

  Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ Η «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»
  Χαιρετίζει το σχέδιο νόμου για τα συνδικαλιστικά όργανα των αλιέων και γενικότερα την συλλογική εκπροσώπησή τους.
  Επιτέλους θα υπάρχει εκπροσώπηση στα όργανα από όλους τους τομείς αλιείας (Μηχανότρατα, Γρι-γρι, Βιντζότρατα και μικρής παράκτιας αλιείας) και αυτό μέσα από την αναγκαιότητα που δημιουργεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός μερίδας και μειονότητας παράκτιων προς όλους τους άλλους Αλιείς.
  Η χώρα μας χρειάζεται όλους τους τύπους αλιείας και ο ανταγωνισμός μεταξύ μας πρέπει να γίνει συναγωνισμός, για να δουν και η χώρα μας και ο κλάδος μας μία άσπρη μέρα. Και πιστεύουμε ότι το σχέδιο νόμου για τον κλάδο μας κινείται σε αυτήν τη κατεύθυνση.

  Ο γραμματέας Γ. Παπαδημητρίου Ο πρόεδρος Γ. Φατούρος

 • Κατ’ αρχάς είναι απόλυτα θετικό ότι τροποποιείται η διάταξη του ν. 4015/11 που υποχρέωνε τους ψαράδες σε ενιαία οργάνωση με γεωργούς και κτηνοτρόφους, καθώς δεν υπάρχει διεθνώς καμμία τέτοια λογική, ενώ υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές στις γεωργοκτηνοτροφικές και αλιευτικές εκμεταλλεύσεις.

  Όμως η περαιτέρω πρόβλεψη κατάτμησης των αλιέων ανάλογα με το αλιευτικό εργαλείο, αναπαράγει και διευρύνει τεχνητά καταγεγραμμένες παραδοσιακές αντιθέσεις εντός του κλάδου, ενώ στόχος θα πρέπει να είναι η ενιαία αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων των ψαράδων (διατήρηση αποθεμάτων, προβλήματα των αγορών, κόστος καυσίμων, φορολογία).

  Ιδιαίτερα η πρόβλεψη δυνατότητας ίδρυσης ΚΑΣ από κατόχους αδειών βιτζότρατας (254 πανελλαδικά) και αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών (270 – 300) με δεδομένο ότι ΟΛΑ αυτά τα σκάφη έχουν άδεια αλιείας με στατικά εργαλεία (δίχτυα – παραγάδια), δηλ. ανήκουν στην παράκτια αλιεία, μόνο αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος μπορεί να προκαλέσει.

  Συνεπώς σε κάθε περίπτωση οι παράγραφοι 2 και 3 πρέπει να απαλειφθούν οπωσδήποτε, ενώ ο διαχωρισμός ΚΑΣ παράκτιας αλιείας και μέσης αλιείας πρέπει να αποφευχθεί.

  Επίσης, να γίνει σαφές ότι η ΚΑΣ αλιείας ιδρύεται σε επίπεδο «Καλλικρατικού» Δήμου.

 • 28 Αυγούστου 2017, 17:51 | Κοτσοργιος Δημήτριος

  Στο άρθρο 3 προβλέπεται ότι οι ΚΑΣ έχουν κλαδικό αντικείμενο και αμέσως μετά στην παράγραφο 2 αναφέρει για ΚΑΣ που μπορει να γίνουν από αλιείς που διαθέτουν άδεια μεγάλων πελαγικών ή που έχουν άδεια στο σκαφος τους για το αλιευτικό εργαλείο βιντζοτρατα. Έχουν μάλιστα το προνόμιο να ιδρύουν ΚΑΣ σε εθνικό επίπεδο έχοντας την σύμπραξη τουλάχιστον του 51% των αλιέων. με αυτόν τον τρόπο το μόνο που μπορεί να επιτευχτεί σε περίπτωση θεσμοθέτησης αυτού του άρθρου όπως έχει στο σχέδιο είναι η κατάτμηση του αλιευτικού κλάδου και η αποδυνάμωση των διεκδικήσεων του.
  Οι ΚΑΣ πρέπει να είναι αυστηρά κλαδικοί και όχι ανά αλιευτικό εργαλείο.
  Εφόσον πραγματικά θέλουν να υπάρχει ΚΑΣ μέσης Αλιείας αυτή πρέπει να συστήνεται όπως ακριβώς και οι ΚΑΣ των παράκτιων αλιέων με τους ίδιους όρους και επιπλέον δε, με βάση τις προϋποθέσεις του Ν.3874/2010 όσον αφορά την επαγγελματικότητα.
  Ειδικά τα μέλη για την ίδρυση των ΚΑΣ πρέπει να ειναι 20+1