Άρθρο 10 – Διοικητικό Συμβούλιο – Ελεγκτική Επιτροπή – Αντιπρόσωποι

1. Το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την επιδίωξη των σκοπών της ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ, ΕΑΠ, ΟΕΑΠ και ΣΕΑΠ και τη διαχείριση της περιουσίας τους μέσα στα πλαίσια του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αντιπροσωπεύει δε τη συνδικαλιστική οργάνωση στα δικαστήρια ή εξώδικα. Τα μέλη του ΔΣ καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί τουλάχιστο τρείς (3) μήνες πριν από τις εκλογές.
Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα και ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
2. Σε κάθε ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ, ΟΕΑΠ και ΣΕΑΠ, εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών της ή ελεγκτική επιτροπή.
Οι εκλογές για το διοικητικό συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή γίνονται ταυτόχρονα. Η διάρκεια της θητείας των ελεγκτικών επιτροπών ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου.
Η ελεγκτική επιτροπή παρακολουθεί ελέγχει και είναι υπόλογη για την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης.
3. Η συνέλευση των μελών κάθε ΚΑΣ εκλέγει τους αντιπροσώπους της για την ΚΟΑΣ στην οποία συμμετέχει. Η συνέλευση κάθε ΚΟΑΣ εκλέγει τους αντιπροσώπους της για τη ΚΕΣΑΣ στην οποία συμμετέχει.
4. Ο αριθμός των αντιπροσώπων των ΚΑΣ, ορίζεται με το ίδιο μέτρο για όλες τις ΚΟΑΣ, που συμμετέχουν.
Ο σχετικός υπολογισμός γίνεται με βάση τον αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην ΚΑΣ.
Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Δεν αντιπροσωπεύεται η ΚΑΣ που δεν καλύπτει τουλάχιστον το μισό του μέτρου.
5. Η προσωρινή διοίκηση της συνδικαλιστικών οργανώσεων του αγροτικού χώρου για τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα διορίζεται από τον Ειρηνοδίκη κατά τη διαδικασία του άρθρου 786 Κ. Πολ. Δικονομίας.