Άρθρο 11 – Διάρκεια θητείας Δ.Σ. και Ε.Ε.

1. Η διάρκεια της θητείας των μελών της διοίκησης των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ και ΕΑΠ είναι τρία (3) χρόνια.
2. Δεν επιτρέπεται σε μέλος, να είναι ταυτόχρονα μέλος διοικητικού συμβουλίου ΚΑΣ, ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ. Ο εκλεγόμενος μέλος του διοικητικού συμβουλίου ΚΑΣ ή ΚΟΑΣ ή ΚΕΣΑΣ θεωρείται ότι παραιτείται από τη θέση που κατέχει, εκτός αν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της εκλογής του δηλώσει ότι δεν δέχεται τη νέα θέση του.
3. Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δικαστική αναγνώριση της ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ, ΕΑΠ, ΟΕΑΠ και ΣΕΑΠ η προσωρινή διοίκηση συγκαλεί γενική συνέλευση των μελών για την εκλογή αιρετού Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής, διαφορετικά η προσωρινή διοίκηση εκπίπτει αυτοδίκαια.

  • 21 Αυγούστου 2017, 13:04 | Βοργιάδης Χρήστος

    Στο Άρθρο 11,παράγραφο 2, αναφέρεται πολύ σωστά ότι δεν επιτρέπεται σε μέλος, να είναι ταυτόχρονα μέλος διοικητικού συμβουλίου ΚΑΣ, ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ.
    Επίσης,Θα ήθελα να προτείνω την απαγόρευση των μελών του διοικητικού συμβουλίου ΚΑΣ να είναι και μέλη διοικητικών συμβουλίων ομάδων παραγωγών, διότι ως μέλη ΔΣ ομάδων παραγωγών έχουν ενασχόλιση με την εμπορία και τη διακίνιση αγροτικών προϊόντων προς όφελος της ομάδας παραγωγών κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά και να έρθει σε αντίθεση με την προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του ΚΑΣ.