Άρθρο 9 – Γενική Συνέλευση των μελών

1. Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ, ΕΑΠ, ΟΕΑΠ και ΣΕΑΠ και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η συνέλευση ιδίως εκλέγει τα όργανα διοίκησης, αποφασίζει για την αποβολή μέλους, εγκρίνει τον ισολογισμό, τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Η συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται οποτεδήποτε να τα παύει. Το δικαίωμα της συνέλευσης να παύει τα όργανα διοίκησης δεν μπορεί να περιορισθεί με διάταξη του καταστατικού, εφόσον η παύση επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο.
2. Η συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στις περιπτώσεις που ορίζει το καταστατικό ή όταν τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστο μία φορά το χρόνο. Η συνέλευση συγκαλείται επίσης εάν το ζητήσει ο οριζόμενος από το καταστατικό αριθμός μελών. Εάν το καταστατικό δεν περιέχει σχετική διάταξη, μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση το ένα πέμπτο (1/5) των μελών. Κάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε γενική συνέλευση πρέπει να αναφέρει τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η συνέλευση αυτή.
3. Σε περίπτωση που η αίτηση των μελών της προηγούμενης παραγράφου δεν εισακουσθεί μπορεί, ο Ειρηνοδίκης, ύστερα από σχετική αίτησή τους, να εξουσιοδοτήσει αυτά να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση και να ορίσει τον πρόεδρό της.
4. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί έγκυρη απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τις συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, νέα συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης βδομάδας.
Γι’ αυτήν απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών.
Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και για άλλες περιπτώσεις ειδικές απαρτίες.
5. Αντιπροσώπευση για τη συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες απαγορεύεται.
6. Η γενική συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ δια βοής. Μυστική είναι η ψηφοφορία για εκλογές διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΠΕΝΑ, ΟΕΑΠ, ΣΕΑΠ και ΚΑΣ του άρθρου 3 παρ. 2, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μυστική ψηφοφορία και για άλλες περιπτώσεις.
7. Οι αποφάσεις της συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για τη διάλυση της οργάνωσης ή την τροποποίηση του καταστατικού της, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
8. Η αγωγή που υποβάλλεται κατά το άρθρο 101 του Αστικού Κώδικα για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης της γενικής συνέλευσης υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου της περιφέρειας όπου έχει την έδρα της η συνδικαλιστική οργάνωση και η προθεσμία για την άσκησή της ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της συνέλευσης.