Άρθρο 19 Επιτροπή προσδιορισμού των ορίων αποδόσεων γάλακτος

1. Στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργεί ειδική επταμελής επιτροπή για τον προσδιορισμό των ορίων των αποδόσεων γάλακτος, κατά την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των τυροκομικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), στην οποία συμμετέχουν:
α) το όργανο διοίκησης στο οποίο έχει ανατεθεί η εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας και Ανταγωνιστικότητας Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
β) τρεις (3) καθηγητές, οποιασδήποτε βαθμίδας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των ειδικοτήτων Γαλακτοκομίας, Υγιεινής και Τεχνολογίας Γάλακτος και Προϊόντων και Ζωοτεχνίας,
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,
ε) ένας (1) εκπρόσωπος εγκεκριμένης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης γαλακτοκομικού προϊόντος, και αν αυτή δεν υφίσταται, ένας (1) εκπρόσωπος νομίμως συσταθεισών επαγγελματικών οργανώσεων ή επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.
2. Η Επιτροπή συγκαλείται και συνεδριάζει με μέριμνα του οργάνου διοίκησης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που προεδρεύει της Επιτροπής.
3. Για τις συνεδριάσεις και τη λήψη απόφασης εκ μέρους της επταμελούς επιτροπής εφαρμόζεται ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
4. Η απόκλιση από τα προσδιορισμένα όρια απόδοσης γάλακτος σε γαλακτοκομικό προϊόν ή κατά την τυροκόμηση, στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων ΠΟΠ, συνιστά τεκμήριο παράβασης των προδιαγραφών που αφορούν στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων αυτών. Η επιχείρηση φέρει το βάρος τεκμηρίωσης της απόκλισης, ενώπιον των αρμοδίων οργάνων.