Άρθρο 26 Μεταβατικές διατάξεις

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στους συγχωνευθέντες Οργανισμούς: α) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), β) Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ-«ΔΗΜΗΤΡΑ»), γ) Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π- AGROCERT) και δ) Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ) νοείται ως αναφορά στον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ).
2. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα, επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των τεσσάρων (4) συγχωνευθέντων στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Οργανισμών της παρ. 1, περιέρχεται αυτοδικαίως στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε άλλου τύπου, πράξης η συμβολαίου ή αντάλλαγμα υπέρ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
3. Εκκρεμείς δίκες ή δικαστικές υποθέσεις στο όνομα των τεσσάρων (4) συγχωνευθέντων στον ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ Οργανισμών της παρ. 1, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται, συνεχίζονται από τον ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ, χωρίς ειδικότερη διατύπωση ή ενέργεια για τη συνέχισή τους.
4. Με την επιφύλαξη του παρόντος, η υπ’ αρ. 919/131869/20.10.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί του Οργανισμού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Β’ 2889) και η υπ’ αρ. 893/138106/21.12.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί κανονισμού του προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Β’ 4800), διατηρούνται σε ισχύ, μέχρι τη θέση σε ισχύ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του άρθρου 11.
5. Όπου γίνεται αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, νοείται στο εξής ως αναφορά στον Πρόεδρο, στον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, βάσει των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στον καθένα, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 24. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το Δ.Σ. του Οργανισμού είναι αρμόδιο για την άρση της.
6. Για τον υπολογισμό της εξαετούς θητείας των μελών του Δ.Σ. της παρ. 5 του άρθρου 6, δεν υπολογίζεται η διάρκεια της θητείας που διανύθηκε στον Οργανισμό, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
7. Το τακτικό προσωπικό, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οποιουδήποτε κλάδου, κατηγορίας, ειδικότητας, βαθμού ή ερευνητικής βαθμίδας, καθώς και οι δικηγόροι με έμμισθοι εντολή και πάγια αντιμισθία, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τόπο της προηγούμενης εργασίας τους, ανεξάρτητα από τη μεταβολή της ονομασίας ή του αντικειμένου των οργανικών – υπηρεσιακών μονάδων ή δομών που υιοθετεί ο παρών ή ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του άρθρου 11, η δε διανυθείσα θητεία τους στα συγχωνευθέντα στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ νομικά πρόσωπα, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον νυν ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
8. Το τακτικό προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και θα υπηρετεί σε καταργούμενες μονάδες, μετά την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του άρθρου 11, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον τόπο της προηγούμενης εργασίας του, σε άλλη δομή του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
9. Οι ερευνητές Δ’ βαθμίδας, οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, αξιολογούνται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους, από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν αξιολογηθούν θετικά, προάγονται στη βαθμίδα του ερευνητή Γ’. Αν αξιολογηθούν αρνητικά, μπορούν να ζητήσουν άπαξ την επαναξιολόγησή τους, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) ακόμη έτους, διαφορετικά ή σε περίπτωση αρνητικής νέας αξιολόγησής τους, λύνεται η σχέση εργασίας τους με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα εφαρμόζονται και για τους ερευνητές Δ’ βαθμίδας που τελούν σε άδεια. Η εξέλιξη διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία του ν. 4310/2014 (Α’ 258).
10. Προκειμένου το Δ.Σ. να εξασφαλίσει τη συνεχή συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Συμβουλών και Αγροτικής Ανάπτυξης με τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων αγροτικής πολιτικής που διατυπώνονται, δύναται να μεταφέρει μέλος του ερευνητικού προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Συμβουλών και Αγροτικής Ανάπτυξης, προβλέποντας ταυτόχρονα τη διάρκεια της μεταφοράς και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει.
11. Υπάλληλοι του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, και έχουν εμπειρία στον σχεδιασμό ή την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων, εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α`, Β`, Γ`) Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) που συστήνονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 11, ανάλογα με την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τους όρους των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014. Η διαδικασία εκλογής και προαγωγής τους σε βαθμίδα, καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 11. Η αξιολόγησή τους για ένταξη σε βαθμίδα ΕΛΕ γίνεται χωρίς δημόσια προκήρυξη, μια (1) μόνο φορά, ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του άρθρου 11, με γνωστικό αντικείμενο εκείνο που αναφέρει στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, η ένταξη του αιτούντος ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και τοποθετείται σε Ινστιτούτο συναφές με το γνωστικό του αντικείμενο. Η προηγούμενη οργανική θέση των υπαλλήλων που εντάσσονται στους ΕΛΕ παραμένει κενή, μέχρι την ένταξη ή την προαγωγή τους στη βαθμίδα Β’. Αν δεν προαχθούν στη βαθμίδα Β’, επιστρέφουν στην προηγούμενη οργανική τους θέση και λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση αυτή.
12. Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των ακινήτων που χρησιμοποιούνται από τον ΕΓΛΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, αλλά ανήκουν κατά κυριότητα στο ελληνικό δημόσιο και η διαχείρισή τους ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν θεωρούνται μη νόμιμες μόνο εξ αυτού του λόγου.
13. Τα ταμειακά υπόλοιπα και οι καταθέσεις των συγχωνευθέντων Οργανισμών της παρ. 1 περιέρχονται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
14. Μέχρι τον καθορισμό των αποδοχών του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων, οι αποδοχές του Προέδρου και του Β’ Αντιπροέδρου αντιστοιχούν στις αποδοχές που λαμβάνουν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι αποδοχές του Α’ Αντιπροέδρου αντιστοιχούν στις αποδοχές που λαμβάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
15. Ο διακριτικός τίτλος «ΕΘΙΑΓΕ-NAGREF», που είχε κατοχυρώσει το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, καθίσταται ιδιοκτησία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
16. Τα λογότυπα και τα σήματα που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει εκδώσει και έχει κατοχυρώσει ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, καθώς και ο διακριτικός τίτλος «AGROCERT», αποτελούν ιδιοκτησία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται.
17. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και αποθεματικά των καταργούμενων με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 11, οργανικών μονάδων, μεταφέρονται σε άλλες οργανικές μονάδες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ή εκποιούνται με απόφαση του Δ.Σ..
18. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού αποτελεί την ενιαία διοικητική και οικονομική υπηρεσία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του άρθρου 11, ζητήματα που αφορούν την ενιαία οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού και Οικονομικού ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ..
19. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ν. 4957/2022 (Α’ 141) ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ ασκούνται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού του Οργανισμού.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 15:02 | πατικης λεωνιδας

  Άρθρο 26 παράγραφος 8.

  Τι θα γίνει ο υπάλληλος στην περίπτωση που ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν έχει άλλη δομή στον τόπο της προηγούμενης εργασίας του υπαλλήλου και έχει σε άλλο νομό;

  Προτείνεται να προστεθεί η έκφραση «….σε άλλη δομή του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη δομή, σε εποπτευόμενο Οργανισμό του ΥΠΑΑΤ ή Διεύθυνση Αποκεντρωμένης Δομής του ΥΠΑΑΤ που υπάρχει πλησίον του τόπου της προηγούμενης εργασίας του.»

 • 21 Φεβρουαρίου 2023, 14:38 | Βασίλης Παπαθανασίου

  Θεωρώ πως είναι απαραίτητο στις διατάξεις του άρθρου να γίνεται σαφής αναφορά στις αποζημιώσεις που δικαιούνται οι ερευνητικές ομάδες (τακτικού και μη προσωπικού) κατά την επιβίβαση τους σε ένα ερευνητικό σκάφος ή σε περίπτωση που εκτελούν επιστημονική κατάδυση, όπως γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα.
  Ειδικά σχετικά με την επιστημονική κατάδυση, είναι απαραίτητο να αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα ως πεδίο δράσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και να ορίζεται μέσα από το νόμο η αποζημίωση των δυτών, καθώς αυτός είναι και ο μόνος τρόπος νομικής κάλυψης των εργαζόμενων που αναλαμβάνουν υποβρύχιες εργασίες. Επισημαίνεται πως οι ερευνητικές υποβρύχιες εργασίες ΔΕΝ εμπίπτουν και ΔΕΝ καλύπτονται από το νόμο σχετικά με τα καταδυτικά συνεργία και τις υποβρύχιες εργασίες.

 • 21 Φεβρουαρίου 2023, 14:38 | Γρηγόρης Κρέη

  Πρέπει να συμπεριληφθεί στις Διατάξεις, όπως και στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η χορήγηση αποζημίωσης επιβίβασης/παραμονής και εργασίας σε σκάφος και επιστημονικής κατάδυσης στο προσωπικό του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε) για τους παρακάτω λόγους:

  1. Πολλά ερευνητικά προγράμματα του ΙΝ.ΑΛ.Ε. περιλαμβάνουν αφενός την επιβίβαση, παραμονή και εργασία σε πλωτά μέσα, όπως μισθωμένα ή συνεργαζόμενα αλιευτικά σκάφη ή και άλλου τύπου σκάφη που έχουν μισθωθεί για ερευνητικούς σκοπούς, αφετέρου υποβρύχιες εργασίες ή επιστημονική κατάδυση. Πρόκειται για εργασίες υψηλής επικινδυνότητας, που πολλές φορές διεξάγονται υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ συχνά απαιτείται η διανυκτέρευση του προσωπικού του ΙΝΑΛΕ επί των σκαφών αυτών (π.χ. μηχανότρατες), σε συνθήκες ελλιπούς άνεσης και υγιεινής ή (σε συνθήκες που δεν καλύπτουν στοιχειώδης ανάγκες διαμονής/διανυκτέρευσης, ασφάλειας και υγιεινής). Επιπλέον, κατά την παραμονή στο σκάφος πολλές φορές απαιτείται εργασία σε ωράρια που υπερβαίνουν κατά πολύ το τυπικό ωράριο εργασίας 8ώρου.
  2. Αποζημίωση για τους σκοπούς αυτούς λαμβάνει το προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ, με το ΦΕΚ 508 (τεύχος Β’/16.02.2018) που περιγράφει με σαφήνεια τον σκοπό και το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης. Υπενθυμίζεται ότι το ΕΛΚΕΘΕ διαχειρίζεται ίδια ή παρόμοια προγράμματα με το ΙΝΑΛΕ, παρόμοιας έντασης εργασίας και απαιτήσεων. Επιπροσθέτως, όντας συνεργάτης του ΙΝ.ΑΛ.Ε. στα πλαίσια του “Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων” του οποίου οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν τη μετάβαση, παραμονή και εργασία σε πλωτά μέσα, η μη λήψη της αποζημίωσης για το σκοπό αυτό από το προσωπικό του ΙΝΑΛΕ καταστρατηγεί την αρχή της ισότιμης αντιμετώπισης εργαζομένων εντός του ίδιου προγράμματος και με παρόμοια καθήκοντα.
  3. Η αποζημίωση αυτή προβλέπεται από τους προϋπολογισμούς των ερευνητικών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τέτοιου είδους εργασίες και δεν θα επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή του ΙΝΑΛΕ.

  Ως εκ τούτων, αιτείται και μέσω του παρόντος νόμου, η καθιέρωση χρηματικής αποζημίωσης για όλο το προσωπικό του ΙΝΑΛΕ που εκτελεί εργασίες σε πλωτά μέσα ή/και ερευνητική κατάδυση, ανεξάρτητα από την σχέση εργασίας του (ερευνητές, αορίστου χρόνου, συμβάσης μίσθωσης έργου), κατά τα πρότυπα του ΦΕΚ 508 (τεύχος Β’/16.02.2018) και σύμφωνα με τα ισχύοντα για το προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ.

 • 21 Φεβρουαρίου 2023, 13:41 | Γρηγόρης Κρέη

  Θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις διατάξεις, όπως και στον Κανονισμό Λειτουργείας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η χορήγηση αποζημίωσης επιβίβασης/παραμονής και εργασίας σε σκάφος και επιστημονικής κατάδυσης στο προσωπικό του ΙΝ.ΑΛ.Ε., τακτικό και μη, για τους παρακάτω λόγους:

  1. Πολλά ερευνητικά προγράμματα του ΙΝ.ΑΛ.Ε. περιλαμβάνουν αφενός την επιβίβαση, παραμονή και εργασία σε πλωτά μέσα, όπως μισθωμένα ή συνεργαζόμενα αλιευτικά σκάφη ή και άλλου τύπου σκάφη που έχουν μισθωθεί για ερευνητικούς σκοπούς, αφετέρου υποβρύχιες εργασίες ή επιστημονική κατάδυση. Πρόκειται για εργασίες υψηλής επικινδυνότητας, που πολλές φορές διεξάγονται υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ συχνά απαιτείται η διανυκτέρευση του προσωπικού του ΙΝΑΛΕ επί των σκαφών αυτών (π.χ. μηχανότρατες), σε συνθήκες ελλιπούς άνεσης και υγιεινής ή (σε συνθήκες που δεν καλύπτουν στοιχειώδης ανάγκες διαμονής/διανυκτέρευσης, ασφάλειας και υγιεινής). Επιπλέον, κατά την παραμονή στο σκάφος πολλές φορές απαιτείται εργασία σε ωράρια που υπερβαίνουν κατά πολύ το τυπικό ωράριο εργασίας 8ώρου.

  2. Αποζημίωση για τους σκοπούς αυτούς λαμβάνει το προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ, με το ΦΕΚ 508 (τεύχος Β’/16.02.2018) που περιγράφει με σαφήνεια τον σκοπό και το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης. Υπενθυμίζεται ότι το ΕΛΚΕΘΕ διαχειρίζεται ίδια ή παρόμοια προγράμματα με το ΙΝΑΛΕ, παρόμοιας έντασης εργασίας και απαιτήσεων. Επιπροσθέτως, όντας συνεργάτης του ΙΝ.ΑΛ.Ε. στα πλαίσια του “Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων” του οποίου οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν τη μετάβαση, παραμονή και εργασία σε πλωτά μέσα, η μη λήψη της αποζημίωσης για το σκοπό αυτό από το προσωπικό του ΙΝΑΛΕ καταστρατηγεί την αρχή της ισότιμης αντιμετώπισης εργαζομένων εντός του ίδιου προγράμματος και με παρόμοια καθήκοντα.

  3. Η αποζημίωση αυτή προβλέπεται από τους προϋπολογισμούς των ερευνητικών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τέτοιου είδους εργασίες και δεν θα επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή του ΙΝΑΛΕ.

  Ως εκ τούτων, αιτείται η καθιέρωση, μέσω του παρόντος νόμου, της χρηματικής αποζημίωσης για ΟΛΟ το προσωπικό του ΙΝΑΛΕ που εκτελεί εργασίες σε πλωτά μέσα ή/και ερευνητική κατάδυση, ανεξάρτητα από την σχέση εργασίας του (ερευνητές, αορίστου χρόνου, συμβάσης μίσθωσης έργου), κατά τα πρότυπα του ΦΕΚ 508 (τεύχος Β’/16.02.2018) και σύμφωνα με τα ισχύοντα για το προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ.