Άρθρο 15 Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτων – Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

1. Στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ συστήνονται Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτων (ΕΣΙ) για την υποβοήθηση των Διευθυντών των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Για τη σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου εφαρμόζονται οι παρ. 3 έως 6 του άρθρου 17 του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Με απόφαση της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας μπορούν να συστήνονται κοινά ΕΣΙ για Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, με συναφές ερευνητικό αντικείμενο.
2. Στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ συστήνεται και λειτουργεί Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ). Για τη σύνθεση, τη θητεία, τις αρμοδιότητες και γενικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΗΔΕ εφαρμόζονται τα άρθρα 277 έως 282 του ν. 4957/2022 (Α’ 141). Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού φορέα ασκούνται από την Επιτροπή Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου από το όργανο διοίκησης που είναι αρμόδιο για ζητήματα έρευνας.