Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ έχει γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού, για το οποία δεν είναι αρμόδιο άλλο όργανο.
  2. Το Δ.Σ. δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στους Αντιπροέδρους και στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, για ζητήματα αρμοδιότητάς τους, με τεχνικό ή λεπτομερειακό χαρακτήρα. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε αποφάσεις του Δ.Σ. για θέματα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτούς.
  3. Το Δ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ασκεί, ιδίως, τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α) χαράσσει τη συνολική στρατηγική και πολιτική, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο του Οργανισμού,

β) εγκρίνει και υποβάλλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τετραετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις και πολιτικές του Υπουργείου,

γ) υποβάλλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις και προτάσεις, που αφορούν στη χάραξη της αγροτικής πολιτικής, καθώς και προτάσεις νομοθετικών ή κανονιστικών μέτρων για την επίτευξη των σκοπών του και τη βελτίωση της λειτουργίας του,

δ) καταρτίζει, εγκρίνει και υποβάλλει πρόταση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 11, και για κάθε άλλο κανονισμό σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του,

ε) ασκεί κάθε οικονομική και διαχειριστική πράξη, όπως, αγορά, πώληση, εκμίσθωση και μίσθωση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, αποφασίζει για κάθε είδους δαπάνες, ιδίως για τη σύναψη δανείων, την αποδοχή επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων, τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, έργων και προμηθειών με τρίτους για θέματα που άπτονται της λειτουργίας του,

στ) αποφασίζει για τη σύναψη συμφωνιών με δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς και ενωσιακά όργανα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ιδιώτες,

ζ) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και προβαίνει στις σχετικές τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του,

η) εγκρίνει την κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού στις οργανικές του μονάδες,

θ) εγκρίνει τους όρους και τη διαδικασία χορήγησης ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων, προκαταβολών και επιστροφής αυτών,

ι) μεριμνά για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του προσωπικού και των δικηγόρων του, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 11,

ια) παρέχει πληρεξουσιότητα για την ανάθεση χειρισμού νομικών υποθέσεων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε εξωτερικούς δικηγόρους, κατόπιν εισήγησης της νομικής υπηρεσίας,

ιγ) καταρτίζει στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για το προηγούμενο έτος, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις του Οργανισμού, και την υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ιδ) αποφασίζει για θέματα της αρμοδιότητάς του, που παραπέμπονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εισάγονται από τον Πρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους του.

  1. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για την αγορά ή πώληση ακινήτου και τη σύναψη δανείου της περ. ε) της παρ. 3, εγκρίνονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.