ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Επωνυμία – Φύση – Αντικείμενο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ   Άρθρο 3 Επωνυμία – Φύση – Έδρα

 

 1. Ο Οργανισμός «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ» φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».
 2. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται για τις διεθνείς σχέσεις, στην αγγλική γλώσσα, ως «HELLENIC AGRICULTURAL ORGANIZATION-DIMITRA» και «ELGO – DIMITRA», αντίστοιχα.
 3. Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Απολαύει δικαστικών απαλλαγών και ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου, πλην των φορολογικών απαλλαγών και προνομίων.
 4. O ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί καθολικό διάδοχο των περιουσιακών δικαιωμάτων και των νομικών και οικονομικών υποχρεώσεων των τεσσάρων (4) συγχωνευθέντων σε αυτόν εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ήτοι: α) του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, β) του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης, γ) του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων και δ) του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος.
 5. Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στην Αθήνα.

 

 

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 15:58 | πατικης λεωνιδας

  Άρθρο 3. Παράγραφος 4.

  Από τη στιγμή που με άρθρο 27 καταργούνται τα άρθρα στα οποία περιλαμβάνονται και οι Αρμοδιότητες των τεσσάρων Οργανισμών, εδώ, στο άρθρο 3 θα πρέπει να προβλεφθεί ότι: « Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί καθολικό διάδοχο των αρμοδιοτήτων, των περουσιακών δικαιωμάτων και των νομικών και οικονομικών….»

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:20 | Basiliy

  Ok