Άρθρο 27 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
α) οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 2 και τα άρθρα 3 έως 26 του ν. 1845/1989 (Α’ 102), περί αγροτικής έρευνας,
β) οι παρ. 1 έως 6, 8 και 9 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α’ 48), περί του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος,
γ) τα άρθρα 11 έως 23 του ν. 2520/1997 (Α’ 173), περί της σύστασης του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης,
δ) τα άρθρα 30 έως 43 του ν. 2637/1998 (Α’ 200), περί του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων,
ε) η περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 14β του ν. 3429/2005 (Α’ 314), περί συγχώνευσης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,
στ) τα άρθρα 11, 15 και 16 του ν. 3698/2008 (Α’ 198), περί του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος,
ζ) η περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), περί συγχώνευσης ν.π.ι.δ. στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,
η) οι παρ. 2 έως 3β του άρθρου 55 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), περί ρυθμίσεων για τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,
θ) η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4711/2020 (Α’ 145), περί ρυθμίσεων για τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,
ι) η υπ’ αρ. 188763/10.10.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί της σύστασης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Β΄ 2284),
ια) η υπ’ αρ. 6287/8.9.2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί της οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 4213).