Άρθρο 17 Γενικές αρχές για την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

1. Κατά τη διενέργεια ελέγχων, επιτόπιων, διοικητικών και αγοράς, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται, γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), καθώς και ότι διεξάγονται κατά τρόπο διαφανή και αμερόληπτο. Τουλάχιστον μια (1) φορά τον χρόνο, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, πληροφορίες σχετικές με τους ελέγχους που διενέργησε.
2. Για τη διενέργεια των ελέγχων της παρ. 1 ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ συνεργάζεται με τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και λοιπούς δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς, για την άντληση των αναγκαίων πληροφοριών που αφορούν τα ελεγκτικά του καθήκοντα.
3. Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση συμφερόντων του ελεγκτικού και του λοιπού προσωπικού που χειρίζεται υποθέσεις ελέγχων, λαμβάνοντας υπόψη περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν, άμεσα ή έμμεσα, την αμεροληψία του. Οι ελεγκτές δηλώνουν πριν την ανάληψη οποιωνδήποτε ελεγκτικών καθηκόντων τους, τη συνδρομή τέτοιων περιστάσεων. Λεπτομέρειες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων του ελεγκτικού και του λοιπού προσωπικού που χειρίζεται υποθέσεις ελέγχων, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ., μετά από γνώμη του προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
4. Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης των ελεγκτικών του καθηκόντων, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ φροντίζει οι έλεγχοι που διενεργεί να γίνονται τακτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει στη βάση ανάλυσης κινδύνου ή άλλων τεχνικών μεθόδων.
5. Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ μεριμνά για την καταπολέμηση καταχρηστικών συμπεριφορών εκ μέρους των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στην ελεγκτική του αρμοδιότητα. Στο πλαίσιο αυτό και ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις που ελέγχει για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα, δύναται να μην προβαίνει σε έλεγχο και να απορρίπτει αιτήσεις πιστοποίησης από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις ίδιες εγκαταστάσεις, για τα ίδια προϊόντα και έχουν κοινή μετοχική σύνθεση ή διοίκηση με επιχειρήσεις, των οποίων η πιστοποίηση έχει αφαιρεθεί, προσωρινά ή οριστικά.

  • 24 Φεβρουαρίου 2023, 21:09 | ΕΝΩΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ

    Στις ελεγκτικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στον οργανισμό, πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διευκρίνηση:

    Ο οργανισμός προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους των τελικών προϊόντων, ιδίως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π., με δειγματοληψίες από καταστήματα πώλησης σε όλες τις χώρες του εξωτερικού σε συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία Ο.Ε.Υ. και στο εσωτερικό της χώρας σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ.

  • 24 Φεβρουαρίου 2023, 15:01 | πατικης λεωνιδας

    Άρθρο 17 , παράγραφος 5.

    Η έκφραση «δύναται να» ίσως να δίνει τη διακριτική ευχέρεια στην εκάστοτε διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ να αποφασίζει, οπότε ίσως είναι καλύτερο να παραληφθεί .