Άρθρο 4 Σκοπός του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

1. Σκοπός του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:
α) η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χάραξη αγροτικής πολιτικής, καθώς και η συμβουλευτική αρωγή των γεωργών,
β) η οργάνωση και λειτουργία της αρχικής και συνεχιζόμενης αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την εκπαίδευση του αγροδιατροφικού δυναμικού,
γ) η διεξαγωγή αγροτικής έρευνας και η προαγωγή της καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής του γεωργικού δυναμικού,
δ) η διασφάλιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων,
ε) η διεξαγωγή ελέγχων της παραγωγής, της ποιότητας και της διακίνησης αγροτικών προϊόντων,
στ) η καταγραφή, διατήρηση και αξιοποίηση των εθνικών φυτικών, ζωικών και μικροβιακών γενετικών πόρων, που σχετίζονται με τη γεωργία, τα τρόφιμα και το περιβάλλον, μέσω, ιδίως, της τήρησης Εθνικών Συλλογών και Τράπεζας Γενετικού Υλικού.
2. Στις αρμοδιότητες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ περιλαμβάνονται ιδίως:
α) η συμβολή στη διαμόρφωση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής για την αγροτική πολιτική, βάσει των αναγκών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
β) η διαρκής παρακολούθηση φαινομένων, όπως η κλιματική αλλαγή και οι επισιτιστικές κρίσεις και των δυνητικών συνεπειών τους στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και η μέριμνα για την προληπτική δράση και την αντιμετώπισή τους,
γ) o σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης,
δ) ο σχεδιασμός ή η ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των ερευνητικών στόχων του Οργανισμού και η διασύνδεση της αγροτικής έρευνας με φορείς του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα,
ε) ο έλεγχος και η πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.), καθώς και η επίβλεψη της εφαρμογής συστημάτων πιστοποίησης,
στ) η εκπόνηση και έκδοση τυποποιητικών εγγράφων, ιδίως προτύπων, προδιαγραφών, πρωτοκόλλων, οδηγιών και κανονισμών, που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας, της ταυτότητας ή της προέλευσης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και η συγκριτική αξιολόγηση και αναγνώριση της ισοδυναμίας, ευρωπαϊκών ή διεθνών τυποποητικών εγγράφων, με τα αντίστοιχα που εκπονεί ο Οργανισμός, καθώς και η εκπόνηση, έκδοση και κατοχύρωση σημάτων και κανονισμών χρήσης αυτών, για τη διάκριση αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συστημάτων ποιότητας,
ζ) η άσκηση αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 11 ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 11:35 | ΕΝΩΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ

  Ως παραγωγοί και εξαγωγείς Φέτας και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, κρίνουμε χρήσιμο να περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες του ΕΛΓΟ τα ακόλουθα:

  – Η προώθηση και προβολή των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στην διεθνή και εγχώρια αγορά, η διενέργεια συμποσίων και εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση και παρουσίαση μελετών και ερευνητικών εργασιών

  – Η κατοχύρωση των ελληνικών σημάτων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ στους Διεθνείς οργανισμούς καθώς και η νομική τους προστασία από σφετερισμούς και αντίγραφα ιδιαίτερα σε τρίτες χώρες, με σκοπό την αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών και την οικονομική βλάβη των ελληνικών επιχειρήσεων.

  – Η εκπροσώπηση της Ελλάδος στην Διεθνή Ομοσπονδία Γαλακτοκομικών Προϊόντων (IDF)

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 11:42 | Nikolaos Thymakis

  στο 1στ, να προστεθεί στο τέλος της φράσης «και του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων».