ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Πόροι – Οικονομική διαχείριση – Ζητήματα αποδοχών Άρθρο 21 Πόροι

1. Οι πόροι του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προέρχονται από:
α) την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
β) κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου φορέα,
γ) τις επιχορηγήσεις από διεθνείς οργανισμούς ή ευρωπαϊκά όργανα,
δ) τα έσοδα από την εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης, ερευνητικών, διδακτικών, αναπτυξιακών και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων και μελετών, τη διάθεση προϊόντων και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες,
ε) τα έσοδα από την αξιοποίηση και εμπορία των φυτικών και ζωικών πόρων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,
στ) τα έσοδα από την πώληση εκδόσεων του Οργανισμού, την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων,
ζ) τα έσοδα από τόκους και την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού,
η) τις δωρεές, τις χορηγίες, κληροδοσίες και τις κάθε είδους παροχές και ενισχύσεις τρίτων,
θ) τα έσοδα από την ανάπτυξη ιδίας δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο αυτοτελώς ή σε σύμπραξη με ερευνητικούς οργανισμούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς για την εμπορική ή εταιρική εκμετάλλευση ατομικών ή συλλογικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας, βάσει υφιστάμενων ή μελλοντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων.
ι) τα έσοδα από τα τέλη και τις εισφορές που τίθενται υπέρ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και το κόστος για τις υπηρεσίες που παρέχει,
ια) τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

  • 24 Φεβρουαρίου 2023, 21:05 | ΕΝΩΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ

    Καθώς καταργείται το άρθρο 11 του ν. 3698/2008 (Α’ 198), κρίνεται χρήσιμο, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία κρίσης, να γίνει η ακόλουθη πρόβλεψη για διάθεση μέρους των πόρων του οργανισμού:

    Μέρος των εσόδων από τα τέλη και τις εισφορές που πληρώνονται από Κτηνοτρόφους και Μεταποιητές γάλακτος και κρέατος υπέρ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, μπορούν να διατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. για την επιχορήγηση των Ελλήνων κτηνοτρόφων σε περιπτώσεις ανάγκης ή περιόδους κρίσεων καθώς και των Διεπαγγελματικών ή επαγγελματικών οργανώσεων γάλακτος και κρέατος για την χρηματοδότηση δράσεων προστασίας και προώθησης των ελληνικών προϊόντων.