ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Σκοπός και αντικείμενο   Άρθρο 1 Σκοπός

 

Με τον παρόντα επιχειρείται η ενίσχυση της αποδοτικότητας του εποπτευομένου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)», μέσω της θέσπισης ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία του.

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 12:09 | Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. – ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
  «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού
  – ΔΗΜΗΤΡΑ»

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται η δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού, το οποίο δυστυχώς αναμένεται να δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήδη υπάρχουν. Κατατέθηκε αιφνιδιαστικά χωρίς να προηγηθεί εκτενής συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους αναγνωρισμένους φορείς του κλάδου επί πλείστων, άκρως σοβαρών ζητημάτων, όπως αυτά που άπτονται της παραγωγής της μεταποίησης και εμπορίας, της διασφάλισης της ποιότητας και των ελέγχων της παραγωγής και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
  Δεν υπήρξε διαβούλευση με τους φορείς που εκπροσωπούν τους κτηνοτρόφους και τις μονάδες επεξεργασίας και εμπορίας κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς σημαντικό μέρος των εσόδων του Οργανισμού (μερικά εκατομμύρια ευρώ) προέρχεται από τις εισφορές του .

  Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς της παραγωγικής αλυσίδας θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου και να μην απέχουν από τα όργανα λήψης των αποφάσεων που αφορούν την αγροτική έρευνα, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών, το σχεδιασμό – υλοποίηση έργων και προγραμμάτων, την προώθηση, τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και πλείστα άλλα ζητήματα.

  Το νομοσχέδιο αυτό θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου, σε μια άλλη βάση, με τις αναγνωρισμένες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις του κλάδου και τους φορείς των αγροτών και κτηνοτρόφων.

  Παρακάτω καταθέτουμε όμως τις προτάσεις μας ως Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση του Τομέα του Κρέατος και της Κτηνοτροφίας – Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ.
  για την περίπτωση που συνεχιστεί η διαδικασία. Αλλά και στην περίπτωση της διακοπής της, για να ληφθούν υπόψη σε όποια συζήτηση ακολουθήσει.

  Κατ’ άρθρο παρατηρήσεις

  Άρθρο 4. Σκοπός του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
  Η παράγραφος 2, εδάφιο γ) να διατυπωθεί ως ακολούθως:
  γ) η στήριξη της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων με τον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση υπηρεσιών και δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης, σε συνεργασία με τους αναγνωρισμένους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, αναγνωρισμένες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και φορείς των αγροτών και κτηνοτρόφων.

  Άρθρο 6. Διοικητικό Συμβούλιο
  Δεδομένης της μεγάλης οικονομικής συμβολής του κλάδου της κτηνοτροφίας στον προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προτείνουμε
  Α) τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκπροσώπου των αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών οργανώσεων Κρέατος, Φέτας και Πτηνοτροφίας.
  Β) Τη συμμετοχή εκπροσώπου, ανά διετία από το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ).

  Άρθρο 9. Βασική οργανωτική διάρθρωση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
  Προτείνουμε:
  Τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης ανά τομέα παραγωγής με στόχο την αναβάθμιση και τη διεύρυνση των ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών ανά τομέα.

  Άρθρο 10. Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
  Προτείνουμε:
  Η Σύνθεση του Συμβουλίου των Εμπειρογνωμόνων να είναι 9/μελής και να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διεπαγγελματικών οργανώσεων Κρέατος, Φέτας, και Πτηνοτροφίας, δεδομένου ότι τα μέλη αυτών των οργανώσεων συμβάλλουν θεσμοθετημένα και ουσιαστικά στα ετήσια έσοδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10, όπου αναφέρεται πως τα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να προστεθεί, στην περίπτωση των εκπροσώπων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, μετά από εισήγηση της αντίστοιχης οργάνωσης.

  Άρθρο 13. Επιτροπή της Αγροτικής Έρευνας
  Παρατήρηση:
  Βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην ελλιπή σύνδεση των προτεραιοτήτων και της στρατηγικής για την έρευνα με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής βάσης, αφού τα ερευνητικά έργα βασίζονται κυρίως στα ενδιαφέροντα της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας. Υπάρχει επίσης αδυναμία συντονισμού και αποτίμησης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δεδομένων καθώς και χαμηλός βαθμός διασύνδεσης των ερευνητικών φορέων με τις επιχειρήσεις των κλάδων κτηνοτροφίας – γεωργίας.
  Επισημαίνοντας την αναγκαιότητα ανάδειξης των πραγματικών αναγκών και προτεραιοτήτων των κτηνοτρόφων – αγροτών
  Προτείνουμε:
  Α) Τη συμμετοχή εκπροσώπου των αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων Κρέατος και Γάλατος και Πτηνοτροφίας στην Επιτροπή της Αγροτικής Έρευνας.
  Β) Τη συμμετοχή εκπροσώπου, ανά διετία από το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ).

  Άρθρο 14. Αξιολόγηση Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

  Προτείνουμε:
  Απαλοιφή της παραγράφου 11. η οποία εξαιρεί τους εκπροσώπους των Διεπαγγελματικών οργανώσεων από την Αξιολόγηση Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, δεδομένης της δυνατότητας των διεπαγγελματικών οργανώσεων να έχουν εκπροσώπους υψηλής στάθμης και της αναγκαιότητας να γνωρίζουν βαθύτερα τι συμβαίνει στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας του άρθρου 10».

  Άρθρο 16. Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχιζόμενης αγροτικής επαγγελματικής κατάρτισης

  Προτείνουμε:
  Στην Παράγραφο 6., στο τέλος του πρώτου εδαφίου να προστεθεί …. και αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών και άλλων Οργανώσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

  Άρθρο 17. Γενικές αρχές για την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
  Προτείνουμε:
  Ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ να είναι ο αποκλειστικός φορέας υπεύθυνος για τον έλεγχο και την επιβολή προστίμων σε ότι αφορά τα Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε. προϊόντα

  Άρθρο 19. Επιτροπή προσδιορισμού των ορίων αποδόσεων γάλακτος
  Απαιτείται διαβούλευση με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας

  Άρθρο 20. Ψηφιακή εφαρμογή <>

  Προτείνουμε:
  Να προστεθεί μία τέταρτη παράγραφος (4), που να προβλέπει την πρόσβαση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στην εφαρμογή με σκοπό την αξιοποίηση των στοιχείων για τον στρατηγικό τους σχεδιασμό, με τις ανάλογες δεσμεύσεις, όσον αφορά ενδεχόμενα προσωπικά δεδομένα.

  Άρθρο 24. Εξουσιοδοτικές διατάξεις
  Προτείνουμε:
  Η παράγραφος 7 αναφέρεται στη διασύνδεση της ψηφιακής εφαρμογής ΑΤΡΕΜΙΣ με άλλες ψηφιακές βάσεις δεδομένων

  Παρατήρηση: Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ για το κρέας, το γάλα και τα αυγά είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών που ενδιαφέρουν άμεσα όλους τους σχετικούς με αυτά επαγγελματίες της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Αν λάβουμε υπόψη μάλιστα ότι οι σχετικοί παραγωγοί και επαγγελματίες συμβάλλουν στην λειτουργία της εφαρμογής μέσω των τελών που πληρώνουν στον ΕΛΓΟ (περίπου 10.000.000 Ευρώ, ετησίως) , οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις τους θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

  Προτείνουμε
  Α) Να συμπεριληφθεί η δυνατότητα διασύνδεσης της εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ με τις Βάσεις Δεδομένων των αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, Κρέατος, Φέτας και Πτηνοτροφίας.
  Β) Στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας, σε όσους καταβάλουν τέλη προς τον Οργανισμό, να δίνεται η δυνατότητα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να χρηματοδοτούνται προγράμματα, όπως προώθησης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις Κρέατος, Φέτας και Πτηνοτροφίας για την εύρυθμη λειτουργία τους, τουλάχιστον τα πρώτα πέντε χρόνια από την αναγνώρισή τους.
  Γ) Προτείνουμε την απάλειψη της αναφοράς στην Παράγραφο 8 της φράσης «με εξαίρεση εισφορές ή τέλη που τίθενται υπέρ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), » και την έναρξη της παραγράφου «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, μπορεί να καθιερώνεται κάθε (απαλοιφή της λέξης άλλη) εισφορά ή τέλος υπέρ του Οργανισμού,……………………………. στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ».

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 14:32 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

  Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται η δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήδη υπάρχουν. Κατατέθηκε αιφνιδιαστικά χωρίς να προηγηθεί εκτενής συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους αναγνωρισμένους φορείς του κλάδου επί πλείστων, άκρως σοβαρών ζητημάτων, όπως αυτά που άπτονται της παραγωγής της μεταποίησης και εμπορίας, της διασφάλισης της ποιότητας και των ελέγχων της παραγωγής και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
  Δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με τους φορείς που εκπροσωπούν τους κτηνοτρόφους και τις μονάδες επεξεργασίας και εμπορίας κτηνοτροφικών προϊόντων, που σημαντικό μέρος των εσόδων του Οργανισμού (μερικά εκατομμύρια ευρώ) προέρχεται από τις εισφορές του.

  Είναι αδιανόητο να λαμβάνονται, αποφάσεις για την αγροτική έρευνα, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών, το σχεδιασμό – υλοποίηση έργων και προγραμμάτων, την προώθηση, τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και πλείστα άλλα ζητήματα και να μην συμμετέχουν στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου ή να απέχουν από τα όργανα λήψης των αποφάσεων οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς της παραγωγικής αλυσίδας.

  Το νομοσχέδιο αυτό θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου, σε μια άλλη βάση, με τις αναγνωρισμένες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις του κλάδου και τους φορείς των αγροτών και κτηνοτρόφων.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 09:56 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Το παρόν Σχέδιο Νόμου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουργία και την οργάνωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, παρά ως ένα γενικό περίγραμμα της διάρθρωσης και οργάνωσής του. Δεν επιλύει τα υπαρκτά προβλήματα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αντίθετα εγείρει πρόσθετα, ως προς την αποστολή της αγροτικής έρευνας και του Οργανισμού γενικότερα. Παρατηρούνται πολλά αδιευκρίνιστα κενά και ερωτήματα, τα οποία παραπέμπονται προς επίλυση στην κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος αναβαθμίζεται σε ρόλο Νόμου για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η Ένωση Ερευνητών εργάστηκε με θετικό πνεύμα στη διαμόρφωση αναλυτικού Σχεδίου Νόμου, με γνώμονα τη δημιουργία σταθερού πλαισίου λειτουργίας και οργάνωσης του Οργανισμού και όχι ενός περιγράμματος που αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες και αυθαίρετες παρεμβάσεις.

  Ως εκ τούτου, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος να προβούμε σε σχόλια στα επιμέρους άρθρα του σχεδίου νόμου και θεωρούμε ότι πρέπει να αναμορφωθεί και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της αγροτικής έρευνας.