ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Τελικές διατάξεις Άρθρο 24 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσδιορίζονται οι Γενικές Διευθύνσεις του άρθρου 9, τις οποίες εποπτεύουν ο Πρόεδρος και οι δυο Αντιπρόεδροι του Οργανισμού, καθώς και ζητήματα αναπλήρωσης του Προέδρου και των Αντιπροέδρων, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίνονται τα τυποποιητικά έγγραφα της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 4, που εκπονεί και εκδίδει ή αναγνωρίζει ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, μετά από πρόταση του Δ.Σ.. Με όμοια απόφαση εγκρίνονται τα σήματα που εκπονούνται και εκδίδονται από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για διάκριση αγροτικών προϊόντων, τροφίμων ή υπηρεσιών, καθώς και οι κανονισμοί χρήσης αυτών, σύμφωνα με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 4, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ του άρθρου 11, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού εγκρίνεται κάθε άλλος κανονισμός σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του.
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας του άρθρου 13, μέχρι τη θέση σε ισχύ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του άρθρου 11.
5. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του άρθρου 11, στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργούν έντεκα (11) Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας.
6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συστήνεται η Επιτροπή προσδιορισμού των ορίων αποδόσεων γάλακτος του άρθρου 19 και προσδιορίζονται τα όρια αποδόσεων γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων τυροκομικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, κατόπιν πρότασης της εν λόγω Επιτροπής.
7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να ορίζονται τα αγροτικά προϊόντα για τα οποία ισχύει η υποχρέωση δήλωσης ισοζυγίων αγορών/πωλήσεων, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ» του άρθρου 20, οι υπόχρεοι, η διαδικασία και η συχνότητα υποβολής της δήλωσης, οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στην εφαρμογή από τους υπόχρεους, τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και την αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εποπτεύει την εφαρμογή ή και αυτόματα, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ηλεκτρονική διασύνδεση της εφαρμογής με τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων που τηρούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να ρυθμίζονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες τεχνικής φύσης για τη λειτουργία της εφαρμογής, καθώς και ζητήματα διασύνδεσής της με ψηφιακές βάσεις δεδομένων, άλλων δημοσίων αρχών.
8. Με εξαίρεση εισφορές ή τέλη που τίθενται υπέρ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, μπορεί να καθιερώνεται κάθε άλλη εισφορά ή τέλος υπέρ του Οργανισμού, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ελέγχου, επίβλεψης ή ελέγχου και πιστοποίησης, αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών, στη βάση οικονομοτεχνικής μελέτης που καταρτίζεται με ευθύνη του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και το ύψος των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι καταβολής της εισφοράς ή του τέλους, ο τρόπος αντιστοίχισής τους με το κόστος των υπηρεσιών που καλύπτουν, καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξής και απόδοσης της εισφοράς στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών δύναται να καθορίζεται η αποζημίωση που λαμβάνουν ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. και ο Γραμματέας, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησής της.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής και Τροφίμων και Οικονομικών, καθορίζονται, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού, η αμοιβή των εγγεγραμμένων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στο Μητρώο του άρθρου 18 και οι δαπάνες κίνησής τους, οι οποίες δεν μπορούν να διαφοροποιούνται από αυτές που προβλέπονται για το προσωπικό του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
11. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη του Γενικού Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας και Ανταγωνιστικότητας Αγροτικών Προϊόντων, ορίζονται τα προσόντα εγγραφής, η διαδικασία και ο τρόπος τήρησης του Μητρώου του άρθρου 18, οι λόγοι απένταξης από το Μητρώο, ζητήματα οργάνωσής του, καθώς και ο τρόπος επιθεώρησης και ελέγχου των εγγεγραμμένων στο Μητρώο, από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 15:09 | πατικης λεωνιδας

  Άρθρο 24, παράγραφος 3.

  Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4622/2019 οι Οργανισμοί των ΝΠΔΔ απαιτείται να καταρτίζονται με ΠΔ και δεν προκύπτει τέτοια απαίτηση για τα ΝΠΙΔ.

  Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί και η ίδρυση του ΝΠΙΔ «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» που βρίσκεται το διάστημα αυτό, επίσης σε διαβούλευση.

  Βλ. Άρθρο 16, παρ. 3

  «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο), καθορίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κέντρου.»