Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι επταμελές και αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο,
β) τον Α’ Αντιπρόεδρο,
γ) τον Β’ Αντιπρόεδρο,
δ) δυο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους αναπληρωτές τους,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο του προσωπικού του Οργανισμού με τον αναπληρωτή του, ο οποίοι εκλέγονται απευθείας από το σύνολο των υπαλλήλων.
2. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. επιλέγονται και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Ο εκπρόσωπος της περ. ε) της παρ. 1, με τον αναπληρωτή του, αν δεν προταθεί από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από τη λήψη της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πρόσωπο από τον φορέα αυτό.
4. Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει από τις συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται.
5. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για ίσο χρονικό διάστημα. Δεν είναι δυνατός ο ορισμός ως μέλους του Δ.Σ., υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, προσώπου που έχει υπάρξει μέλος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών.
6. Για τη λήξη της θητείας του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εφαρμόζεται το άρθρο 22 του ν. 4735/2020. Αν η θητεία των λοιπών μελών του Δ.Σ. λήξει, αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την αντικατάστασή τους, λαμβάνοντας τις αποδοχές ή τις αποζημιώσεις που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός εκ των λοιπών μελών του Δ.Σ., το μέλος αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Εισηγητής για τα θέματα που συζητούνται στο Δ.Σ. είναι ο Πρόεδρος. Εισηγητές μπορούν να είναι και οι Αντιπρόεδροι, έκαστος για ζητήματα της αρμοδιότητάς του, μέλη του Δ.Σ., καθώς και στελέχη του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Πρόεδρο.
8. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού, κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., με τον αναπληρωτή του.
9. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, νομικοί σύμβουλοι του Οργανισμού και οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων, καθώς και άλλα πρόσωπα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά αποχωρούν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, για την οποία έχουν προσκληθεί, και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
10. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μια (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως, όταν κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση κοινοποιείται, με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η ως άνω κοινοποίηση δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα.
11. Το Δ.Σ. έχει απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος ή ο κατά περίπτωση νόμιμος αναπληρωτής του, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 24. Σε περίπτωση απουσίας μελών του Δ.Σ., τα οποία προσκλήθηκαν εγκαίρως και νομίμως να παραστούν σε συνεδρίασή του, η συνεδρίαση του οργάνου θεωρείται νόμιμη, αν τα υπόλοιπα μέλη σχηματίζουν απαρτία.
12. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
13. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να αποφασίζει και για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δ.Σ., αν δημιουργείται προφανής κίνδυνος ή απειλείται ζημία των συμφερόντων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ή των σκοπών δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκει, από την αναβολή λήψης απόφασης, υποβάλλοντας προς έγκριση τη σχετική απόφασή του, στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ..
14. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. και η συμμετοχή των μελών του σε αυτή μπορούν να πραγματοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), εφόσον προταθεί από τον Πρόεδρο και συναινούν σε αυτό τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ.. Επί θεμάτων με κατεπείγοντα χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών του Δ.Σ.. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δια περιφοράς, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.
15. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ..
16. Για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη λήψη των αποφάσεών του εφαρμόζεται ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 15:54 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΘ.Ε.Α.Σ.)

  Ανάγκη να περιληφθεί εκπρόσωπος της ΕΘΕΑΣ στο ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

  Στο σχέδιο νόμου που δημοσιοποιήθηκε απουσιάζει ο εκπρόσωπος των αγροτών και των Συνεταιρισμών.

  Συγκεκριμένα και επειδή:

  I. Η γεωργική έρευνα αφορά άμεσα τους αγρότες και τα συλλογικά σχήματα του κλάδου.
  II. Η μεταφορά των καινοτομίας και των αποτελεσμάτων της έρευνας πρέπει να γίνεται με αμφίδρομο τρόπο, δηλαδή και με βάση τις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών για προβλήματα ή τα θέματα που αντιμετωπίζουν στην παραγωγική διαδικασία.
  III. Η κατάρτιση και εκπαίδευση των αγροτών ενόψει της εφαρμογής της ΚΑΠ καθώς και της αντιμετώπισης των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή αποτελεί μέγιστη
  προτεραιότητα.

  Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η ύπαρξη εκπροσώπου της ΕΘΕΑΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βέλτιστη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.