Άρθρο 2 Αντικείμενο

 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η πρόβλεψη των οργάνων διοίκησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του τρόπου λειτουργίας τους, της βασικής οργανωτικής διάρθρωσης και της αποστολής του Οργανισμού, καθώς και της ρύθμισης των δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι τώρα εμπειρία λειτουργίας του.