Άρθρο 27 – Τελικές διατάξεις

Η περίπτωση α΄ του τίτλου Α΄ «ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ» του άρθρου 1 της αριθμ. 98541/Α3/11-09-2007 κοινής υπουργικής απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός προσόντων διοικητικών υπαλλήλων που θα καταλάβουν τις συσταθείσες με το ν.3536/2007 (Α΄42) οργανικές θέσεις στις Μουφτείες της Θράκης» (Β΄1894) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) να είναι Έλληνες πολίτες μόνιμοι κάτοικοι Θράκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας.
Για την απόδειξη της ιδιότητας των Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης απαιτείται:
α) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του υποψηφίου, ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει το θρήσκευμα,
β) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση δήμου ή κοινότητας της Θράκης, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου/κοινότητας ή πιστοποιητικό ή βεβαίωση άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης».