Άρθρο 16 – Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

Οι οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή κατανέμονται ως εξής:
Α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός
Θέσεις: τρεις (3)
Β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Θέσεις: τρεις (3)