Άρθρο 22 – Αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων και Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας

1. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η απόσπαση μέχρι δύο (2) δημοσίων υπαλλήλων στη Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή της Μουφτείας Κομοτηνής, δύο (2) δημοσίων υπαλλήλων στη Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή της Μουφτείας Ξάνθης και ενός (1) δημοσίου υπαλλήλου στη Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή της Μουφτείας Διδυμοτείχου. Η απόσπαση πραγματοποιείται, κατόπιν αιτήματος του Μουφτή και αίτησης του ενδιαφερομένου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.
2. Ιεροδιδάσκαλοι Ισλαμικής Θρησκείας του άρθρου 53 του ν.4115/2013 (Α’ 24), πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Μουφτή, δύνανται να αποσπαστούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή εντός της περιφέρειας της Μουφτείας στην οποία υπηρετούν, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα τους, ως βοηθητικό διοικητικό προσωπικό.
3. Στη θέση του «Γραμματέα Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» επιτρέπεται και ο διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία υπηρετούν σε αυτές, εφόσον φυσικά κατέχουν τα προβλεπόμενα προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από την παραπάνω θέση επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή, θεωρούνται ότι κατέχουν ομοιόβαθμη προσωρινή θέση, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσουν από την υπηρεσία.