Άρθρο 23 – Καθήκοντα θέσης μετακλητού υπαλλήλου που φέρει τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή»

1. Τα καθήκοντα του μετακλητού υπαλλήλου που φέρει τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» είναι:
α) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων και ο συντονισμός της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,
β) η σύνταξη μελέτης και η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή και την αποτελεσματικότερη δράση των υπηρεσιών της,
γ) η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή και η μέριμνα για την έγκαιρη προετοιμασία και λήψη των αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις,
δ) η προσαρμογή της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις ανάγκες της τοπικής θρησκευτικής κοινότητας,
ε) η βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων της.
2. Ο Μουφτής μπορεί να εκχωρεί με απόφασή του στον «Γραμματέα Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» το δικαίωμα υπογραφής, με εντολή του, δημοσίων εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
3. Ο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» κατόπιν εντολής του Μουφτή, μπορεί να συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα για όλα τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Μουφτείας, καθώς και να ασκεί έλεγχο νομιμότητας στις πράξεις της οικείας Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας και των οικείων Βακουφικών Επιτροπών.