Άρθρο 09 – Εισαγωγή για συζήτηση

1. Τα πρωτότυπα των αιτήσεων που κατατέθηκαν φυλάσσονται στο αρχείο της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή.
2. Αμέσως μετά την κατάθεση των αιτήσεων, υπάλληλος της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή, με βάση τη σημείωση στα πρωτότυπα των αιτήσεων της ημέρας και ώρας συζήτησής τους, τις εγγράφει στο βιβλίο συζήτησης υποθέσεων, όπου σημειώνει
το όνομα και το επώνυμο των μερών και των πληρεξουσίων τους, καθώς και το αντικείμενο της υπόθεσης.
3. Το βιβλίο της παρ. 2 είναι βιβλίο με αριθμημένες σελίδες, μονογραφημένες από τον Μουφτή, στο οποίο καταχωρίζονται οι υποθέσεις που θα συζητηθούν σε κάθε ημερομηνία. Ο Μουφτής ορίζει τον αριθμό των υποθέσεων που θα συζητηθούν σε κάθε ημερομηνία.
4. Η ημερομηνία συζήτησης πρέπει να απέχει τουλάχιστον τριάντα ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των εισαγωγικών της υπόθεσης αιτήσεων.
5. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, τα μέρη μπορούν, από κοινού ή χωριστά, με αιτιολογημένο αίτημα προτίμησης, να ζητούν την εξέταση της υπόθεσής τους σε ημέρα συζήτησης διαφορετική από εκείνη που, κατά τη νόμιμη σειρά, πρέπει να προσδιοριστεί ή έχει ήδη προσδιοριστεί. Στην περίπτωση αυτή, ο Μουφτής αποφασίζει αμελλητί επί του αιτήματος και ενημερώνει σχετικά τα μέρη.
6. Τα μέρη λαμβάνουν αντίγραφα των αιτήσεων με την κάτω από αυτές πράξη για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας της συζήτησης.
7. Το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση, τα μέρη μπορούν να υποβάλλουν υπόμνημα ενώπιον του Μουφτή, όπου εκθέτουν ή αναπτύσσουν εγγράφως ισχυρισμούς που έχουν περιληφθεί στην αίτησή τους και προσκομίζουν με ποινή απαραδέκτου όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που επικαλούνται.
8. Η κατάθεση του υπομνήματος και των λοιπών εγγράφων και στοιχείων γίνεται στη Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή, που βεβαιώνει με επισημείωση την ημερομηνία κατάθεσης του υπομνήματος. Κάθε μέρος ή ο δικηγόρος του δικαιούται να λάβει ατελώς, με δική του δαπάνη, αντίγραφο του υπομνήματος και των εγγράφων που έχει καταθέσει το άλλο μέρος. Εκπρόθεσμο υπόμνημα δεν λαμβάνεται υπόψη.
9. Αν η συζήτηση αναβληθεί, ο Μουφτής το σημειώνει στο βιβλίο συζήτησης υποθέσεων και ο ασκών χρέη Γραμματέα οφείλει αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά την νέα ημερομηνία που ορίσθηκε.
10. Αν η συζήτηση ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, οι υποθέσεις που είναι γραμμένες σ΄ αυτήν μεταφέρονται με επιμέλεια των διαδίκων από κοινού σε επόμενη συνεδρίαση. Αν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από τη ματαίωση χωρίς να ζητηθεί ο προσδιορισμός νέας συζήτησης, η υπόθεση διαγράφεται από το βιβλίο ημερομηνιών συζήτησης και οι αιτήσεις θεωρούνται ως μη ασκηθείσες.