Άρθρο 02 – Δικαιοδοσία Μουφτή

1. Ο Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία, υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (Α΄11) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4511/2018 (Α’ 2) και στο παρόν προεδρικό διάταγμα, μεταξύ Ελλήνων πολιτών μελών της μουσουλμανικής μειονότητας μονίμων κατοίκων της περιφέρειάς του επί γάμων, διαζυγίων, διατροφών, επιτροπειών, κηδεμονιών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαμικών διαθηκών και της εξ αδιαθέτου διαδοχής, εφόσον οι σχέσεις αυτές διέπονται από τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο και τα μέρη έχουν ρητά επιλέξει τη συγκεκριμένη δικαιοδοσία.
2. Η κατ’ εξαίρεση υπαγωγή των υποθέσεων της παρ. 1 στη δικαιοδοσία του Μουφτή γίνεται μόνο με την από κοινού κατάθεση αιτήσεων αμφότερων των μερών για επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς, οι οποίες πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία των εισαγωγικών δικογράφων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και, επί ποινή ακυρότητας, ρητή ανέκκλητη δήλωση κάθε μέρους περί επιλογής της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας. Η υπαγωγή της υπόθεσης στη δικαιοδοσία του Μουφτή είναι αμετάκλητη και αποκλείει τη δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων για τη συγκεκριμένη διαφορά.
3. Για την κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στη δικαιοδοσία του Μουφτή των κληρονομικών υποθέσεων των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, απαιτείται η ενώπιον συμβολαιογράφου σύνταξη δήλωσης τελευταίας βούλησης του διαθέτη, κατά τον τύπο της δημόσιας διαθήκης, με αποκλειστικό περιεχόμενό της τη ρητή επιθυμία του να υπαχθεί η κληρονομική του διαδοχή στον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο. Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή είτε με μεταγενέστερη αντίθετη δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου, είτε με σύνταξη μεταγενέστερης διαθήκης, κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα. Ταυτόχρονη εφαρμογή του Αστικού Κώδικα και του Ιερού Μουσουλμανικού Νόμου στην κληρονομική περιουσία ή σε ποσοστό ή και σε διακεκριμένα στοιχεία αυτής απαγορεύεται.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 02:43 | Κωνσταντίνος

  Αν οι μουσουλμάνοι μπορούν να μην τηρούν τους νόμους του κράτους όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για τα παιδιά τους, όπως στη χειραφεσία ανηλίκων ή κηδεμονιών ακολουθώντας τους κανόνες της πίστης τους, αυτό θα έπρεπε να ισχύει για όλες τις θρησκείες σύμφωνα με την αρχή της ισονομίας. Με βάση το δικαίωμα του καθενός να ζει κατά την πίστη του με βάση την συνταγματική ισότητα των πολιτών θα προσβληθεί ο νόμος ως αντισυνταγματικός και εξόχως ρατσιστικώς, ενώ θα κατατεθούν μηνύσεις και θα αποδοθούν προσωπικές ευθύνες διότι δεν νοείται άγνοια των νόμων και του Συντάγματος.

 • 31 Αυγούστου 2018, 18:40 | Σόρτογλου Χαλντούν, Δικηγόρος Ροδόπης

  Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα- επέκταση αρμοδιότητας για τους Μουσουλμάνους που είναι μέλη της Μειονότητας αλλά για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό ή σε άλλες πόλεις. Είναι άδικο να τους στερείται ένα δικαίωμα εξ αυτού του λόγου. Στην αντίθετη περίπτωσή θα έχουμε εικονική δήλωση μόνιμης κατοικίας προκειμένου να θεμελιωθεί η τοπική αρμοδιότητα του Μουφτή.

 • 31 Αυγούστου 2018, 18:19 | Σόρτογλου Χαλντούν, Δικηγόρος Ροδόπης

  Η προαιρετική δικαιοδοσία του Μουφτή ομοιάζει με τη Διαιτησία και τη Διαιτητική απόφαση του ΚπολΔ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, ο νομοθέτης απαιτεί, η επιλογή της δικαιοδοσίας του Μουφτή να γίνεται κατά την κατάθεση αίτησης, το οποίο σημαίνει ότι η επιλογή της δικαιοδοσίας θα γίνεται όταν θα έχει γεννηθεί η διαφορά. Συνεπώς, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι άστοχη καθώς θα δημιουργηθεί το φαινόμενο του «forum shopping ή άγρα δικαστηρίου», διοτι τα μέρη θα επιδιώξουν τη δικαιοδοσία που τους συμφέρει ανάλογα με την πλευρά που βρίσκονται, το γεγονός της κοινής συναίνεσης δεν ασκεί επιρροή στο προαναφερόμενο ζήτημα καθώς η ισχυρότερη πλευρά ευκολά μπορεί να επηρεάσει την ασθενέστερη πλευρά. Συνεπώς πρέπει να προβλέπεται η συμβατική επιλογή της δικαιοδοσίας κατά τη σύναψη θρησκευτικού γάμου, οπού τα μέρη μπορούν να δηλώσουν εκ των προτέρων εάν επιθυμούν να υπαχθούν ή όχι στη δικαιοδοσία του Μουφτή.

 • 31 Αυγούστου 2018, 16:50 | Σόρτογλου Χαλντούν, Δικηγόρος Ροδόπης

  Η προαιρετική δικαιοδοσία του Μουφτή ομοιάζει με τη Διαιτησία και τη Διαιτητική απόφαση του ΚπολΔ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, ο νομοθέτης απαιτεί, η επιλογή της δικαιοδοσίας του Μουφτή να γίνεται κατά την κατάθεση αίτησης, το οποίο σημαίνει ότι η επιλογή της δικαιοδοσίας γίνεται όταν θα έχει γεννηθεί η διαφορά. Συνεπώς, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι άστοχη καθώς θα δημιουργηθεί το φαινόμενο του «forum shopping ή άγρα δικαστηρίου», καθώς τα μέρη θα επιδιώξουν τη δικαιοδοσία που τους συμφέρει ανάλογα με την πλευρά που βρίσκονται, το γεγονός της κοινής συναίνεσης δεν ασκεί επιρροή στο προαναφερόμενο ζήτημα διοτι η ισχυρότερη πλευρά ευκολά μπορεί να επηρεάσει την ασθενέστερη πλευρά. Συνεπώς πρέπει να προβλέπεται η συμβατική επιλογή της δικαιοδοσίας κατά τη σύναψη θρησκευτικού γάμου, οπού τα μέρη μπορούν να δηλώσουν εκ των προτέρων εάν επιθυμούν να υπαχθούν ή όχι στη δικαιοδοσία του Μουφτή.

 • 29 Αυγούστου 2018, 12:45 | Σιουκρη Σεριφ Δαμαδογλου

  Το ισλαμ ειναι ενα αυτος που θα είναι μουφτης θα κραταει την ομπρέλα του ισλαμ που θα αγκαλιάσει ολους και όλες τους ομόθρησκους και μη ο σκοπος του ισλαμ ειναι ενότητα και οχι διαχωρισμο υποχρεωτικά πρεπει να ξέρει τη γλώσσα του ισλαμ τη γλώσσα της πατρίδας τη γλώσσα των πιστων γενικά και τη γλώσσα διεθνές

 • 28 Αυγούστου 2018, 18:03 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Σχετικά με τις αρμοδιότητες: Ο μουφτής θα πρέπει να εκπροσωπεί και να ασκεί τα καθήκοντά του σε πολίτες του ίδιου θρησκεύματος και να μιλάει την ίδια γλώσσα με αυτούς. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σουνίτης , σιίτης και αλεβίτης μουφτής πρέπει επίσης οι πομάκοι και οι αθίγγανοι να έχουν δικό τους μουφτή εφόσον θα εκλέγονται .Συνολικά πέντε μουφτήδες(ή όπως αλλιώς τους ονομάζουν) . Σήμερα εκπροσωπούνται μόνο οι σουνίτες με αποτέλεσμα να καταπιέζουνται οι άλλες δύο θρησκευτικές κοινότητες .Επίσης δεν εκπροσωπούνται οι πομάκοι και οι αθίγγανοι ως ιδιαίτερες φυλές. Αν αποφασιστεί η εκλογή μόνο δύο τοπικών μουφτήδων σε Ξάνθη και Κομοτηνή τότε η πλειοψηφία (οι σουνίτες τουρκογενείς)θα επιλέγουν τους δικούς τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκπροσωπηθούν οι άλλες δυο φυλές (πομάκοι και αθίγγανοι) αλλά ούτε και οι διαφορετικές θρησκείες σιίτες και αλεβίτες . Πρόσφατα μάλιστα οι αλεβίτες αντιμετώπισαν πρόβλημα όταν προσπάθησαν να τους καπελώσουν τις εκδηλώσεις οι σουνίτες μουφτήδες και υπήρξαν επεισόδια . Επίσης οι πομάκοι και οι αθίγγανοι εκβιάζονται να τουρκοποιηθούν να ενταχθούν δηλαδή σε εθνικότητα που δεν ανήκουν και να μιλούν την γλώσσα που δεν είναι η μητρική τους. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστούν από τους αρμόδιους όλες αυτές οι παράμετροι και η κάθε κοινότητα να έχει την δυνατότητα να εκπροσωπείται από δικό της άνθρωπό.Μόνο έτσι θα υπάρχει ειρήνη και μονο έτσι η κάθε κοινότητα θα μπορεί ελεύθερα να ασκεί τα θρησκευτικά της καθήκοντα.