Άρθρο 07 – Παράβολο

Κατόπιν εισήγησης των Μουφτήδων δύναται να ορίζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ειδικό, μη αναλογικό, παράβολο και το ύψος του, για το παραδεκτό της κατάθεσης της εισαγωγικής της υπόθεσης αίτησης, το οποίο καταβάλλεται υπέρ της οικείας Μουφτείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης και αποδίδεται στην πρώτη, για τις ανάγκες λειτουργίας της. Το παράβολο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στα εκάστοτε προβλεπόμενα τέλη χαρτοσήμου για τη σύνταξη των αποφάσεων, των δικογράφων, των εκθέσεων και των άλλων εγγράφων της δίκης και για την ενέργεια των διαδικαστικών πράξεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, οι προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, καθώς και τα δικαιούμενα πρόσωπα.