Άρθρο 04 – Αιτούντες

1. Οι ανήλικοι που συνάπτουν γάμο μπορούν να ασκούν μόνοι τους τις αιτήσεις επί των γαμικών διαφορών της παρ. 1 του άρθρου 2 και να εμφανίζονται ενώπιον του Μουφτή, χωρίς τη συγκατάθεση οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
2. Για τη σύναψη γάμου απαιτείται συμφωνία των μελλονύμφων. Οι σχετικές δηλώσεις γίνονται αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία.
3. Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Ο Μουφτής μπορεί, αφού ακούσει τους μελλονύμφους και τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια του ανηλίκου, να επιτρέψει το γάμο και πριν από τη συμπλήρωση αυτής της ηλικίας, αν η τέλεσή του επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο.
4. Οι ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους έχουν την ικανότητα να παρίστανται ενώπιον του Μουφτή για υποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση. Όταν παρίσταται ο ανήλικος, πρέπει να καλείται όποιος τον εκπροσωπεί νόμιμα.