Άρθρο 05 – Πληρεξουσιότητα – Παράσταση δικηγόρου

1. Ενώπιον του Μουφτή τα μέρη έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο. Σε όλες τις υποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 δεν επιτρέπεται εκπροσώπηση των μερών από τον ίδιο δικηγόρο.
2. Η πληρεξουσιότητα παρέχεται είτε με τη συνυπογραφή της αίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 από το κάθε μέρος και τον δικηγόρο του, είτε με συμβολαιογραφική πράξη που παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα να δηλωθεί ρητά και ανέκκλητα η επιλογή της δικαιοδοσίας του Μουφτή για τη συγκεκριμένη, ρητά προσδιοριζόμενη, υπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 2. Στην περίπτωση αυτή, η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την κατάθεση της αίτησης.
3. Για την παράσταση δικηγόρου προσκομίζεται γραμμάτιο προείσπραξης από τον Δικηγορικό Σύλλογο.
4. Για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως ισχύει.